Masterat

Probe de concurs

(1) Facultatea de Agricultură

Admiterea se realizează pe baza mediei examenului de licență și a interviului:

MLIC – este media examenului de licenţă (diplomă); MTG/I – este media interviului.

Interviul se va da în ultima zi de înscriere, conform calendarului.

Tematicile  – link


(2) Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală

Admiterea se realizează pe baza mediei examenului de licență și a testului grilă/interviului/eseului:


MLIC – este media examenului de licenţă (diplomă); MTG/I – este media testului grilă, interviului sau eseului.

Testul grilă sau interviul se va da în ultima zi de înscriere, conform calendarului. Eseul se atașează dosarului de înscriere ca piesă componentă a acestuia.

Tematică și metode de admitere pentru masterele Facultății de Horticultură – link


(3) Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Admiterea se realizează pe baza mediei examenului de licență și a mediei anilor de studii:


MLIC – media examenului de licenţă (diplomă); MAS – media anilor de studii.


(4) Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Admiterea se realizează pe baza mediei examenului de licență și a mediei anilor de studii:


MLIC – media examenului de licenţă (diplomă); MAS – media anilor de studii.


(5) Facultatea de Silvicultură și Cadastru

Admiterea se realizează pe baza mediei examenului de licență și a testului grilă/eseului:

MLIC – este media examenului de licenţă (diplomă); MTG/I – este media testului grilă sau eseului.

Testul grilă (LINK TEMATICĂ) se va da în ultima zi de înscriere, conform calendarului. Eseul se atașează dosarului de înscriere ca piesă componentă a acestuia.


Condiții generale

(1) Ierarhizarea candidaţilor se va face după media de concurs în ordine descrescătoare, iar repartizarea lor pe locurile scoase la concurs se va face pe rând, de la primul la ultimul clasat, în funcţie de ordinea opţiunilor specificate în fişa de înscriere, în limita locurilor scoase la concurs pentru fiecare program de studii.

(2) În cadrul fiecărei perioade de înscriere din cadrul fiecărei sesiuni, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi după ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza mediei de concurs.

(3) La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, pentru departajare  se va lua în considerare media anilor de studii de licență.

Rezultatele concursului

(1) Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de Admitere a universităţii se publică, pe site-ul admitere.usamvcluj.ro.

(2) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape săptămânale corespunzătoare fiecărei sesiuni, generându-se cel puţin două tipuri de liste pentru fiecare etapă: a) liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere; b) liste definitive – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

(3) După afişarea listelor cu candidaţii declaraţi admiși pe locurile bugetate şi pe cele cu taxă (IF învățământ cu frecvență), aceştia vor depune, conform calendarului, Diploma de bacalaureat şi Diploma de Licenţă/Adeverința în original, pentru candidații admiși la buget și copie pentru candidații admiși la taxă.

(4) Pentru candidații admiși la locurile cu buget documentele originale se depun la comisia de admitere în momentul confirmării locului prin semnarea contractului de studii. De asemenea se plătește taxa de înmatriculare de 30 RON.

(5) Candidaţii declaraţi admişi, care nu semnează Contractul de Studii în termenele prevăzute în calendarul de admitere, pierd locul câştigat prin concurs.

(6) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită taxa de înmatriculare de 30 RON, taxa de garanție de 10% şi semnează contractul de şcolarizare. Taxa de şcolarizare anuală se poate achita în maxim 4 tranşe .


Tabel centralizator – Probe de concurs

 

Skip to content