Învățământ la distanță

Probe de concurs

(1) Facultatea de Agricultură

Media de admitere: Media de bacalaureat – 100%

(2) Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală

Media de admitere: Media de bacalaureat – 100%

(3) Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Media de admitere: Media de bacalaureat – 100%

(4) Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Media de admitere: Media de bacalaureat – 100%

Condiții generale

(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.

(2) Ierarhizarea candidaţilor se va face după media generală, iar repartizarea lor pe locurile scoase la concurs se va face pe rând, de la primul la ultimul clasat, în funcţie de ordinea opţiunilor specificate în fişa de înscriere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii.

(3) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

Rezultatele concursului

(1) La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, vor fi folosite pentru departajare, notele obţinute la bacalaureat în următoarea ordine: a) Nota obţinută la limba română; b) Nota obţinută la matematică/istorie; c) Nota la proba din opțiunea elevului.

(2) Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de Admitere a universităţii, se publică pe site-ul admitere.usamvcluj.ro.

(3) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se trimit la adresa de email [email protected].

(4) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii vor achita taxa de înmatriculare – 20 RON și  10% din taxa de școlarizare la celelalte programe de studii, aceasta constituindu-se ca şi garanţie pentru înmatriculare.

(5) Taxă nu se restituie în cazul retragerii.

 

 

Skip to content