Români de pretutindeni

Români de pretutindeni

Pentru înscrierea la ciclurile de studii licenţă, master şi doctorat a  românilor de pretutindeni, pentru admiterea în anul universitar 2024-2025 se aplica Metodologia de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul superior de stat din România, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, respectiv, fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa (2017-2018), emisă de Ministerul Educaţiei   http://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni

Românii de pretutindeni pot beneficia, în învatamântul superior de stat din România, de programe de studii acreditate si autorizate sa functioneze provizoriu cu predare exclusiv în limba româna. Statul român pune la dispozitie doua tipuri de locuri:

  • locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, în baza ofertei de locuri a universitatilor de stat din România, cu respectarea prioritara a criteriului calitatii si a capacitatii de scolarizare;
  • locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa,în baza ofertei de locuri a universitatilor de stat din România, cu respectarea prioritara a criteriului calitatii si a capacitatii de scolarizare.

Pentru detalii suplimentare si clarificari privind procedurile de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul de stat din România, Ministerul Educatiei Nationale pune la dispozitia celor interesati adresele 

[email protected]  – pentru tinerii din Republica Moldova,

[email protected]pentru românii de pretutindeni din tari învecinate si diaspora.

(1) Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) Persoanele care îsi asuma în mod liber identitatea culturala româna, persoanele de origine româna si cele apartinând filonului lingvistic si cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cutovlahi, daco-români, farseroti, herteni, istro-români, latini dunareni, macedoromâni, macedo-români, maramureseni, megleniti, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rramâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum si toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,

b) Românii emigrati, fie ca au pastrat sau nu cetatenia româna, descendenţii acestora, precum si cetateni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în strainatate.

Sunt eligibili pentru obținerea burselor alocate românilor de pretutindeni, candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  1. Prezintă declarația pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, cu respectarea condițiilor prevăzute de Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale, că își asumă identitatea culturală română, indiferent de denumirea folosită în statul de cetățenie sau reședință pentru desemnarea minorității sau comunității respective, declarație dată la sediul Departamentului pentru Români de Pretutindeni (DRP) sau la misiunea diplomatică/oficiul consular al României din țara de cetățenie sau reședință sau la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Excepție fac candidații care dețin cetățenia română sau cetățenia Republicii Moldova.
  2. Prezintă diplomă de Bacalaureat sau echivalentă – pentru înscrierea la studii de licență; prezintă diplomă de licență sau echivalentă – pentru înscrierea la studii de masterat; prezint diplomă de masterat sau echivalentă, ori diplomă de absolvire a studiilor de lungă durată (anterior Procesului Bologna) – pentru înscrierea la studii de doctorat.
  3. Prezintă un certificat de competență lingvistică în limba română nivel minim B1, eliberat de o instituție de învățământ superior din România care are acreditat programul de studii An pregătitor de limba română, indiferent de domeniul studiat, sau de Institutul Limbii Române ori prezintă acte de studii românești emise în urma absolvirii unor programe de studii cu predare în limba română (diplome, certificate) sau acte de studii/situații școlare atestând cel puțin trei ani de studii consecutivi urmați în limba română într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate;
  4. Îndeplinesc condițiile stabilite de instituția de învățământ superior de stat, conform metodologiei proprii;
  5. Prezintă declarație pe proprie răspundere că nu au mai beneficiat de burse din partea statului român.
Skip to content