Licență

Probe de concurs

(1) Facultatea de Agricultură

Media de admitere: Media de bacalaureat – 100%

(2) Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală

Media de admitere: Media de bacalaureat – 100%

(3) Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Domeniul Zootehnie – Media de admitere: Media de bacalaureat – 100%

Domeniul Biotehnologii – Media de admitere: Media de bacalaureat – 90%, Eseu motivațional – 10%

(4) Facultatea de Medicină Veterinară 

  1. a) Medicină Veterinară – linia de studiu în limba română

a1) Media de bacalaureat – 60%

a2) Probă teoretică – (Biologie clasa XI, test grilă – link) – 20%;

a2) Probă teoretică – (Chimie clasa X, test grilă – link) – 20%;

(i) Probele teoretice se susțin onsite în etapa de înscriere corespunzătoare, în spații special amenajate din universitate. Dacă înscrierea se realizează online aceasta va fi completă doar după susținerea probelor onsite.

(ii) În situația în care condițiile de biosecuritate nu vor permite deplasarea candidaților, datorită evoluției pandemiei, admiterea (departajarea candidaților) la Medicină Veterinară – linia de studiu în limba română, se va face doar pe baza mediei de la bacalaureat.

  1. b) Medicină Veterinară – linii de studiu în limba engleză și franceză

b1) Media de bacalaureat sau echivalent – 90%

b2) Voluntariat în domeniul creşterii şi protecţiei animalelor (atestate şi/sau recomandări) – 10%

(5) Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Media de admitere: Media de bacalaureat – 100%

(6) Facultatea de Silvicultură și Cadastru

Media de admitere: Media de bacalaureat – 100%

Condiții generale

(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.

(2) Ierarhizarea candidaţilor se va face după media generală, iar repartizarea lor pe locurile scoase la concurs se va face pe rând, de la primul la ultimul clasat, în funcţie de ordinea opţiunilor specificate în fişa de înscriere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii.

(3) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

(4) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu/program de studii.

(5) Înscrierea și concursul vor fi organizate separat pentru linia de studiu în limba română şi liniile de studiu în limbile engleză și franceză.

(6) Candidaţii pentru programele de studii organizate într-o limbă străină vor prezenta un certificat de competență lingvistică de nivel B-2 eliberat de instituţii abilitate.

(7) Candidaţii a căror limbă maternă coincide cu limba de predare a programului de studiu NU trebuie să facă dovadă de atestat de competență lingvistică.

(8) Admiterea se organizează pe domenii de licență și programe de studii.

(9) În cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

Rezultatele concursului

 (1) La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, vor fi folosite pentru departajare, notele obţinute la bacalaureat în următoarea ordine: a) Nota obţinută la limba română; b) Nota obţinută la matematică/istorie; c) Nota la proba din opțiunea elevului.

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

(a) Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

(b) Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

(c) Lista candidaților în așteptare;

(d) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

(3) Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de Admitere a universităţii, se publică prin afişare pe site-ul admitere.usamvcluj.ro.

(4) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se trimit la adresa de email [email protected].

(5)  Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită taxa de înmatriculare – 30 RON şi semnează contractul de studii. Candidaţii declaraţi admişi, care nu semnează Contractul de Studii conform calendarului de admitere, pierd locul câştigat prin concurs. 

(6) Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii admişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de studii.

(7) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii vor achita taxa de înmatriculare – 30 RON și  25% din taxa de școlarizare la Facultatea de Medicină Veterinară, respectiv 10% din taxa de școlarizare la celelalte programe de studii, aceasta constituindu-se ca şi garanţie pentru înmatriculare.

(8) La Facultatea de Medicină Veterinară, linia engleză și franceză, candidaţii care au semnat contractul de studii vor achita  1/3  din taxa de școlarizare, în valoare de 2000 euro.

(9) Taxă nu se restituie în cazul retragerii.

(10) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii, în urma glisării, vor beneficia de restituirea integrală a garanţiei pentru înmatriculare.

(11) Locurile cu taxă vacantate ca urmare a nesemnării Contractului de Studii sau ca urmare a glisării pe locurile bugetate, pot fi ocupate prin glisare în ordinea descrescătoare a mediilor de către candidaţii din lista de aşteptare care au opţiunea taxă, în cadrul aceleiași sesiuni de admitere, în cadrul facultății.

(12) Universitatea va restitui, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

 
Skip to content