Licență

Probe de concurs

Verificarea și notarea probelor de concurs

(1) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

(2) Ierarhizarea candidaţilor se va face după media generală, iar repartizarea lor pe locurile scoase la concurs se va face pe rând, de la primul la ultimul clasat, în funcţie de ordinea opţiunilor specificate în fişa de înscriere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii.

(3) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

(4) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă va fi luată în considerare media de la bacalaureat.

(5) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu/program de studii.

(6) La Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor admiterea la programele de studii de licenţă se face pe domeniul Ingineria Produselor Alimentare.

(7) Toţi candidaţii la programele de studii aparţinând domeniului Ingineria Produselor Alimentare, care funcționează la Facultatea de Știința şi Tehnologia Alimentelor, vor fi admişi mai întâi pe domeniul de studiu, iar la sfârşitul anului II de studii, vor fi repartizați pe locuri bugetate sau cu taxă la programele de studii Controlul şi expertiza produselor alimentare, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Ingineria produselor alimentare, în funcție de opțiune, de media ponderată a anilor de studii I și II și a numărului de credite.

(8) La Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, admiterea la programele de studii Biotehnologii agricole, Biotehnologii pentru industria alimentară și Biotehnologii medical veterinare se va face pe domeniul Biotehnologii (anul I și II – trunchi comun), iar la programele de studii Zootehnie și Piscicultură se va face pe domeniul Zootehnie (anul I și II – trunchi comun). Repartizarea candidaților pe cele trei programe de studii, respectiv pe cele două programe se va face la sfârșitul anului II în funcție de opțiune, media ponderată a anilor de studiu I și II și a numărului de credite.

(9) Selecţia candidaţilor USAMVCN, la studiile universitare de licenţă (pe domenii şi programe de studii) pentru anul universitar 2020-2021 se face prin concurs de admitere, după media obţinută la examenul de bacalaureat, cu excepţia Facultăţii de Medicină Veterinară care are probe specifice de concurs.

(10) Facultatea de Medicină Veterinară are probele specifice de concurs, după cum urmează:

  1. a) Medicină Veterinară – linia de studiu în limba română

a1) Media de bacalaureat – 100%

  1. b) Medicină Veterinară – linii de studiu în limba engleză și franceză

b1) Media de bacalaureat sau echivalent – 90%

b2) Voluntariat în domeniul creşterii şi protecţiei animalelor (atestate şi/sau recomandări) – 10%

(11) Înscrierea și concursul vor fi organizate separat pentru linia de studiu în limba română şi liniile de studiu în limbile engleză și franceză.

(12) Candidaţii pentru programele de studii organizate într-o limbă străină vor prezenta un certificat de competență lingvistică de nivel B-2 eliberat de instituţii abilitate.

(13) Candidaţii a căror limbă maternă coincide cu limba de predare a programului de studiu NU trebuie să facă dovadă de atestat de competență lingvistică.

(14) Admiterea se organizează pe domenii de licență și programe de studii.

(15) În cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

 

Rezultatele concursului

 (1) La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, vor fi folosite pentru departajare, notele obţinute la bacalaureat în următoarea ordine:

a) Nota obţinută la limba română;

b) Nota obţinută la matematică/istorie;

c) Nota la proba din opțiunea elevului.

(2) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste pentru fiecare etapă.

(a) liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;

(b) liste definitive – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

(3) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

(a) Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

(b) Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

(c) Lista candidaților în așteptare;

(d) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

(4) Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de Admitere a universităţii, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare la avizierele universităţii şi pe site-ul www.usamvcluj.ro.

(5) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la registratura USAMV.

(6) Candidaţii declaraţi admişi, care nu semnează Contractul de Studii în termenul stabilit de Comisia de admitere, pierd locul câştigat prin concurs.

(7) Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii admişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de studii.

(8) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii vor achita 25% din taxa de școlarizare la Facultatea de Medicină Veterinară şi 10% din taxa de școlarizare la celelalte programe de studii, aceasta constituindu-se ca şi garanţie pentru înmatriculare.

(9) La Facultatea de Medicină Veterinară, linia engleză și franceză, candidaţii care au semnat contractul de studii vor achita  1/3  din taxa de școlarizare, în valoare de 2000 euro.

(10) Taxă nu se restituie în cazul retragerii.

(11) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii, în urma glisării, vor beneficia de restituirea integrală a garanţiei pentru înmatriculare.

(12) Locurile cu taxă vacantate ca urmare a nesemnării Contractului de Studii sau ca urmare a glisării pe locurile bugetate, pot fi ocupate prin glisare în ordinea descrescătoare a mediilor de către candidaţii din lista de aşteptare care au opţiunea taxă, în cadrul aceleiași sesiuni de admitere, în cadrul facultății.

(13) Universitatea va restitui, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

Înmatricularea

(1) După soluţionarea contestaţiilor, se face înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi.

(2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită taxa de înmatriculare şi semnează contractul de studii.

(3) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită taxa de înmatriculare și 1/4 din taxa de școlarizare la Facultatea de Medicină Veterinară, respectiv 10% din taxa de școlarizare la celelalte programe de studii ca și taxa de garanţie şi semnează contractul de studii.

(4) La Facultatea de Medicină Veterinară, linia engleză și franceză, candidaţii care au semnat contractul de studii vor achita 1/3 din taxa de școlarizare în valoare de 2000 euro. 

(5) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul/programele de studii la care au fost admişi.