Doctorat

Probe de concurs

Verificarea și notarea probelor de concurs

 (1) Pentru studiile doctorale condițiile minime de înscriere la concurs sunt următoarele:

a) un minimum de 300 credite acumulate prin studii universitare, de licenţă (forma lungă anterioară procesului Bologna), licență și master oferite comasat într-un program de studii universitare, organizate conform Legii nr. 1/2011 (medicină veterinară) sau licență și master ca cicluri separate;

b) pentru locurile bugetate, media anilor de studiu de licență minim 8 şi media examenului de finalizare a studiilor de licenţă minim 8; adițional, media generală a anilor de studiu de master minim 9 și media examenului de finalizare a studiilor de master de minim 9;

c) pentru locurile cu taxă, media anilor de studiu de licență minim 7 şi media examenului de finalizare a studiilor de licenţă minim 7; adițional, media generală a anilor de studiu de master minim 7 și media examenului de finalizare a studiilor de master de minim 7;

d) candidatul să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere ca nu a avut abateri disciplinare pe parcursul anilor de studiu sancţionate de Comisia de Etică a universităţii;

e) atestat de competenţă lingvistică în cel puțin o limbă străină de circulație, cu excepţia candidaţilor a căror limba maternă este engleză sau franceză.

(2) Criteriile de admitere sunt următoarele:

a) 1/2 media de absolvire a studiilor de licenţă sau licență și master;

b) 1/2 nota obţinută la un interviu privind experienţa în cercetare, motivația de angajare în studiile doctorale, elaborarea unui proiect de cercetare şi testarea cunoştinţelor în domeniul doctoratului.

(3) Nu se acceptă înscrierea și efectuarea doctoratului în situaţiile de incompatibilitate a soţilor, afinilor şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.

 

Rezultatele concursului

 (1) Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) și Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).

(2) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste pentru fiecare etapă:

a) liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;

b) liste definitive – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

 (3) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

a) lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

b) lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

c) lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.