Masterat

Dosar de concurs

Documente necesare înscrierii la concurs – master

Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2020-2021 link

Dacă înscrierea se realizează on-line documentele solicitate în original se depun la Secretariatul Facultății unde candidatul este admis până la începerea anului universitar 2020-2021, adică până în 5 octombrie 2020.

În cadrul programului de înscriere on-line

admitereonline.usamvcluj.ro 

se vor cere documentele de mai jos ca fișiere atașate. (mai puțin Două fotografii ¾ cm)

Dacă înscrierea se va realiza în campusul universității, conform Calendarului de admitere, atunci documentele solicitate pentru completarea dosarului de concurs sunt cele de mai jos, conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere.

(1) Dosarul de concurs (tip plic) pe care candidaţii îl vor depune la ghişeul de înscriere va conţine următoarele documente:

a) fişa de înscriere;

b) diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), în original şi copie;

c) foaie matricolă/supliment la diplomă;

d) certificat de naştere, original şi copie;

e) două fotografii ¾ cm;

f) certificat de competenţă lingvistică nivel minim B-2 în limba de derulare a masterului pentru programele de studii de master în limbi străine – se depune în original până în 5 octombrie 2020 la Secretariatul Facultății unde a fost declarat admis;

g) acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic;

h) cartea de identitate original și copie;

(2) Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru programele de studii din cadrul domeniului la care s-a înscris.

(3) Dacă un candidat nu doreşte un anumit program de studii, nu trece programul de studii respectiv pe fişa de înscriere.