Doctorat

Dosarul de concurs

Dosarul de concurs de admitere la doctorat va conţine următoarele documente:

a. fişa de înscriere;

b. original și copie după diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), şi diploma de master (dacă este cazul); diploma de master este obligatorie pentru absolvenţii ciclului de licenţă în sistem Bologna, diploma de licență pentru absolvenții MV.

c. original și copie după foaia matricolă/supliment la diploma de la licenţa și master sau echivalent pentru absolvenţii din străinătate;

d. original și copie certificat de naştere;

e. original și copie după certificatul de căsătorie (dacă prin căsătorie s-a schimbat numele);

f. curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice publicate;

g. certificat de competenţă lingvistică nivel B-2 engleză cu excepţia candidaţilor a căror limbă maternă este engleză;

h. declaraţie pe proprie răspundere ca nu a avut abateri disciplinare pe parcursul anilor de studiu care au fost sancţionate de Comisia de Etică a universităţii absolvite;

i. chitanţa de achitare a taxei de înscriere;

j. dosar plic.

Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2022-2023 LINK