Doctorat

Dosarul de concurs

Dosarul de concurs de admitere la doctorat va conţine următoarele documente:

a. fişa de înscriere (va fi completată în cadrul biroului de admitere);

b. original și copie după diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (sau echivalentă cu
aceasta), şi diploma de master (dacă este cazul); diploma de master este obligatorie pentru
absolvenţii ciclului de licenţă în sistem Bologna, diploma de licență pentru absolvenții MV.

c. original și copie – foaia matricolă/supliment la diploma de la licenţa și master sau
echivalent pentru absolvenţii din străinătate;

d. original și copie certificat de naştere;

e. original si copie carte de identitate;

f. original și copie – certificat căsătorie (dacă prin căsătorie s-a schimbat numele);

g. curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice publicate;

h. certificat de competenţă lingvistică nivel A-2 engleză cu excepţia candidaţilor a căror
limbă maternă este engleză sau care au urmat studii de licentă și master în limba engleză;

i. declaraţie pe proprie răspundere ca nu a avut abateri disciplinare pe parcursul anilor de
studiu care au fost sancţionate de Comisia de Etică a universităţii absolvite; link

j. declarație referitoare la forma de finanțare – buget link

k. declaratie în ceea ce privește admiterea şi înmatricularea ca student la cel mult două
programe de studii concomitent link

l. chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere;

a. registration form (will be completed at the admission desk)

b. baccalaureate diploma, bachelor deree and supplement, master degree and supplement

c. birth certificate

d. ID card

e. marriage certificate

f. curriculum vitae (and a list of published articles)

g. english competence certificate (minimum A2 level) – except the native speaker persons or
the persons who followed a bachelor and master programme in English

h. statement regarding any disciplinary misconduct link

i. statement regarding budget PhD programme link

j. statement about following maximum 2 buget programmes simultaneously link

k. receipt for registration fee

Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2023-2024 LINK

Skip to content