REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

CAPITOLUL I – Dispoziții Generale

Articolul 1
(1) Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV din Cluj-Napoca), clasificată de MEC în prima categorie dintre toate instituțiile de învăţământ superior din țară ca Universitate de Cercetare Avansată și Educaţie, organizează admitere în învăţământul superior pentru anul universitar 2020-2021.
(2) Admiterea se realizează în conformitate cu : art. 138, art.142, art. 145, art.151, art.156, art. 158, art. 160, art. 163, art. 174, art. 176, art. 199, art. 200, art. 205, art. 277 și art. 304 alin.(17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare în baza art. 76 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfăşurarea studiilor universitare de masterat, al Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 44/ 2016 privind organizarea și funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice și a Ordinului 6102/ 15.12.2016, emis de ministrul Educaţiei Naționale și Cercetării Ştiinţifice privind cadrul general de organizare și desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă și de master pentru anul universitar 2017-2018, completat cu Ordinul MEN nr. 3062/16.01.2018 și Ordinul MEC nr. 5618/20.12.2019, H.G. nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Carta USAMV Cluj-Napoca, precum şi regulamentele universităţii.
(3) Învăţământul universitar la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj- Napoca se organizează pe cicluri:
a) ciclul I – studii universitare de licenţă (învăţământ cu frecvenţă IF, învățământ la distanţă ID);
b) ciclul II – studii universitare de masterat (învăţământ cu frecvenţă IF);
c) ciclul I şi II oferite comasat la forma de învăţământ cu frecvenţă Medicina Veterinară (IF);
d) ciclul III – studii universitare de doctorat (învăţământ cu frecvenţă IF și învăţământ cu frecvenţă redusă IFR).
(4) Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de scurtă durată pot continua studiile în ciclul de studii universitare de licenţă numai prin concurs de admitere.
(5) Durata programelor de studii universitare în cadrul învăţământului la distanţă şi cu frecvenţă redusă este egală cu cea prevăzută la forma de învăţământ cu frecvenţă.
(6) Durata programelor de studii la ciclul de licenţă este de 3-6 ani, la ciclul de master este de 2 ani, iar la ciclul de doctorat este de 3-4 ani.

Articolul 2
(1) Admiterea se desfăşoară pe domenii şi programe de studii universitare, pentru toate cele trei cicluri, separat pe formele de învăţământ specificate (IF, ID, IFR).
(2) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea se susţine în limba de predare a programului de studii universitare.
(3) Admiterea se desfășoară pe locuri:
a) finanţate de la bugetul de stat (licenţă IF , masterat IF, doctorat IF și IFR);
b) cu taxă (licenţă IF și ID, masterat IF, doctorat IF și IFR);
(4) Locurile finanţate de la bugetul de stat sunt stabilite prin Ordin al ministrului, pe baza cifrelor de şcolarizare aprobate prin Hotărâre de Guvern, iar cele în regim cu taxă se stabilesc în baza autonomiei universitare de către Senatul USAMV Cluj-Napoca în limita capacității de școlarizare aprobată de ARACIS.
(5) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru:
a) studiile universitare de licenţă, numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.
b) studiile universitare de master numai absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă.
c) studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă de master obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de master, program de licență și master oferite comasat, precum și absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(6) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la examenul de admitere pentru toate ciclurile de studii universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
(7) La admiterea la toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de MEC.
(8) Aceeaşi condiţie se impune și în cazul mobilității definitive (transferul) a studenților între instituţiile de învățământ superior acreditate, care potrivit legii au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român.
(9) Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor speciale elaborate de către Ministerul Educaţiei și Cercetării.
(10) Candidații străini se vor adresa la Biroul de Relaţii Internaţionale a USAMV Cluj-Napoca pentru consiliere și ulterior vor depune dosarul complet la Comisia de admitere unde doresc să concureze.

xxx18.live

(11) Pentru candidații Români de pretutindeni, dosarul de concurs se depune direct la sediul instituției sau se poate trimite prin poștă sau email.

Skip to content