usamv cluj admitere

Concursul de admitere pentru programele de studii universitare de doctorat

Dosarul de concurs de admitere la doctorat va conţine următoarele documente:

a) fişa de înscriere;

b) original și copie după diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), şi diploma de master (dacă este cazul); diploma de master este obligatorie pentru absolvenţii ciclului de licenţă în sistem Bologna, diploma de licență pentru absolvenții MV.

c) original și copie după foaia matricolă/supliment la diploma de la licenţa și master sau echivalent pentru absolvenţii din străinătate;

d) original și copie certificat de naştere;

e) original și copie după certificatul de căsătorie (dacă prin căsătorie s-a schimbat numele);

f) curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice publicate;

g) certificat de competenţă lingvistică nivel B-2 engleză cu excepţia candidaţilor a căror limbă maternă este engleză;

h) declaraţie pe proprie răspundere ca nu a avut abateri disciplinare pe parcursul anilor de studiu care au fost sancţionate de Comisia de Etică a universităţii absolvite;

i) chitanţa de achitare a taxei de înscriere;

j) dosar plic.

Skip to content