Doctorat

La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale si Cercetarii Stiințifice ca fiind cel puţin studii universitare de master.

În principiu, înscrierea, concursul şi admiterea candidaţilor la învăţământul din ciclul de doctorat se vor desfăşura într-o singură sesiune, în perioada 4 – 22 septembrie 2017.

Agronomie

Nr. locuri buget cu frecvenţă Nr. locuri buget cu frecvenţă redusă  Tematică de cercetare
Rotar Ioan 1
 1. Cultura unor specii de leguminoase si gramineee perene cu plasticitate ecologica mare apte pentru adaptarea la schimbarile climatice
Mărghitaş Marilena 1
 1. Cercetări privind evoluţia agrochimică a districambosolului şi cernoziomului prin   fertilizare diferenţiată la cultura cartofului în zona Transilvaniei
 2. Cercetări privind evoluţia agrochimică a preluvosolului tipic şi cernoziomului argic prin fertilizare diferenţiată la cultura mărului în zona Reghinului
 3. Efectul fertilizării diferenţiate şi a substraturilor nutritive asupra gradului de înflorire la Pelargonium zonale şi peltatum
 4. Optimizarea economică a sistemului de fertilizare la grâu şi porumb în Câmpia Transilvaniei
 5. Evoluţia agrochimică a districambosolului prin fertilizare organo-minerală la cultura cartofului în zona montană
 6. Optimizarea sistemelor de fertilizare la principalele culturi agricole şi horticole
 7. Cercetări privind elaborarea unor tehnologii de fertilizare organo-minerală cu protecţie ecologică pentru creşterea siguranţei şi securităţii alimentare la prinipalele specii vegetale în contextul schimbărilor climatice globale
 8. Evoluţia în timp a conţinutului în metale grele a nămolului din apele uzate prin păstrare
 9. Optimizarea sistemelor de fertilizare la culturi agricole şi horticole cu ajutorul microorganismelor
 10. Efectul fertilizării organo-minerale cu protecţie ecologică asupra cantităţii şi calităţii producţiei de grâu din zona Tulcea
Criveanu Horia Radu 1
 1. Interactia radiatiei solare cu plantele in medii fizice diferite (iradiere radioactiva)
 2. Modificari ale cantitatii de apa la 3 adamcimi in sol influentate de noile conditii de mediu (temperatura, precipitatii)
 3. Optimizarea randamentului productiilor vegetale prin modificari ale mediului ambiant (camp: electric, magnetic, subtil si torsionar)
Dîrja Marcel 1 1
 1. Cercetări privind impactul terenurilor degradate asupra circuitului productiv al resurselor naturale
 2. Cercetări privind impactul lucrărilor de îmbunătățiri funciare asupra circuitului silvic
Muste Sevastiţa 1 1
 1. Evaluarea si optimizarea resurselor naturale in vederea obtinerii de produse alimentare
Oltean Ion 2
 1. Strategii de monitorizare şi protecţia culturilor de mazăre împotriva dăunătorilor
 2. Protecţia arboretelor tinere de răşinoase în contextul modificãrilor climatice.
Păcurar Ioan 1 1
 1. Absorbția de fonduri structurale și dezvoltarea durabilă a zonelor rurale
 2. Evoluția unor indici de aciditate a solului în condițiile unor experiențe de lungă durată pe luvosolul albic de la Livada, județul Satu Mare
 3. Cercetări privind regimul unor microelemente (Mg, S) pe solurile acide, în condițiile unor experiențe de lungă durată
Puia Carmen 1
 1. Specii de Streptomyces din rizosferă antagoniste ale ciupercilor patogene (Identificarea de noi sușe de Streptomyces din rizosferă, antagoniste pentru fungi patogeni)
Luca Emil 1 1
 1. Cercetări privind influenţa unor factori tehnologici asupra producţiei la culturile de câmp irigate, în condiţiile din Câmpia Transilvaniei
 2. Cercetări privind influenţa unor factori tehnologici asupra producţiei la culturile horticole irigate, în condiţiile din zona colinară a Transilvaniei
Duda Matei Marcel 1 2
 1. Cercetări privind influenţa genotipului (compoziţiei chimice) şi a calibrului bobului asupra producţiei și calităţii la grâu.
 2. Influenţa condiţiilor climatice asupra creşterii şi dezvoltării stadiale a porumbului în funcţie de epoca de semănat.
Oroian Ioan Gheoghe 1 1
 1. Protecția fitosanitară a culturii cartofului, în condițiile schimbărilor climatice, elaborată prin utilizarea metamodelelor cu predictori multipli
Rusu Teodor 1 1
 1. Optimizarea sistemului de semănat direct, combaterea compactării solului și reducerea evapotranspirației.
 2. Combaterea integrată a buruienilor din cultura de floarea soarelui.
Vidican Mirela Roxana 1 1
 1. Efectul micorizarii asupra eficientei utilizarii elementelor nutritive din fertilizanti in ecosistemele de pajisti
Narayanan Rangesan 1
Coman Mirela Ana 1
 1. Cercetări privind valorificarea prin reconstrucţie ecologică a siturilor poluate cu metale grele din Sistemul Urban Baia Mare
 2. Cercetări privind transferul poluanţilor metale grele din sol în plante de cultură din zona Romplumb-Baia Mare
Sava Camelia 1
 1. Studiul reacției la salinitate și secetă a speciilor medicinale cultivate „in vitro”.
Maxim Aurel 1
 1. Identificarea de varietăți locale de legume cu rezistență la factorii de stres biotic și abiotic și valoroase din punct de vedere organoleptic și nutritiv
Proorocu Marian 1
 1.  Cercetări privind bolile şi dăunătorii din ecosistemele forestiere din judeţul Cluj şi impactul acestora asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar
Paulette Laura 1
 1. Evaluarea variabilităţii spaţiale a proprietăţilor edafice şi ecologice a solurilor
 2. Evaluarea calităţii şi capacităţii productive a terenurilor agricole în scopul reducerii input-urilor.
 3. Măsuri pedo-ameliorative de creștere a fertilității solurilor cu limitări naturale
 4. Monitorizarea şi evaluarea integrată a zonelor poluate cu compuşi organici şi anorganici.

Horticultură

Nr. locuri buget cu frecvenţă Nr. locuri buget cu frecvenţă redusă  Tematică de cercetare
Pamfil Doru 1 2
 1. Utilizarea unor tehnici moderne de analiză moleculară privind caracterizarea  fondului autohton de germoplasmă la alun (Corylus avellana), în vederea elaborării unor strategii eficiente de bioconservare.
 2. Utilizarea unor tehnici moderne de analiză moleculară privind caracterizarea  fondului autohton de germoplasmă la genul Prunus (piersic, cais), în vederea elaborării unor strategii eficiente de bioconservare.
 3. Tehnici de micropropagare comercială a unor soiuri noi de alun (Corylus avellana)
Apahidean Maria 1 1
 1. Cercetări privind posibilităţile de înfiinţare şi realizare a unor culturi de ciuperci cu efect terapeutic si alimentar mai putin cunoscute si cultivate in Romania, în condiţii de eficienţă economică
 2. Cercetări privind particularităţile agrobiologice şi tehnologice ale unor specii de legume aromatice si condimentare în vederea promovării acestora în cultură
 3. Cercetari privind posibilitatile de cultura,  specii,  substrat, consum, pentru o noua grupa de legume, microgreens in Romania.
 4. Cercetari privind cultivarea unor specii de legume cu rol alimentar si decorativ, destinate amenajarilor unor gradini de tip edible gardens.
Sestraş Radu 2
 1. Variabilitatea și ereditatea unor caractere și însușiri de interes ale plantelor, cu importanță majoră pentru ameliorarea speciilor horticole
 2. Variabilitatea și ereditatea unor caractere și însușiri de interes ale plantelor, cu importanță majoră pentru ameliorarea speciilor forestiere
Pop Nastasia 1
 1. Cercetări privind conținutul în metale grele în strugurii, mustul și vinul din Podgoria Dealurile Bujorului.
Cantor Maria 1 1
 1. Studii agrobiologice și tehnologice ale unor specii ornamentale edibile cu posibilități de utilizare în arta decorativă și culinară (cu frecventa)
 2. Eficientizarea paramentrilor tehnologici de cultivare în condiții ecologice a unor plante ornamentale (cu frecventa)
 3. Cercetări privind diversificarea sortimentului floricol în vederea utilizări acestuia în designul floral și amenajări peisagere (cu frecventa redusă)
Măniuţiu Dănuţ Nicolae 1
 1. Cercetări privind influenţa unor măsuri ecologice asupra producţiei şi compoziţiei chimice a fructelor la legumele cultivate în spaţii protejate
Mitre Viorel 2 1
 1. Comportarea unor noi soiuri de prun în sistem de cultură superintensiv
 2. Influența unor factori tehnologici asupra prevenirii crăpării fructelor de cireş
 3. Cercetări privind extinderea culturilor termofile în condițiile pedoclimatice din centrul pomicol Cluj

Biotehnologii

Nr. locuri buget cu frecvenţă Nr. locuri buget cu frecvenţă redusă  Tematică de cercetare
Socaciu Carmen 1 1
 1. Biotehnologii omice (metabolomica ţintită) aplicate în evaluarea unor disruptori endocrini din produse alimentare si biofluide
Tofană Maria 1 1
 1.  Cercetări privind obţinerea şi caracterizarea unor extracte naturale cu rol de aditivi naturali
 2. Cercetări privind deyvoltarea unui produs inovativ pe bayă de cartof dulce
Vodnar Dan Cristian 2 1
 1. Sistem de ambalare activă pentru prelungirea termenului de valabilitate a peştelui proaspăt
 2. Innovative food product development using molecular gastronomy
 3. Bioconversii enzimatice pe subraturi alimentare reziduale
Nicolae Corcionivoschi 1
 1.  Evaluarea microbiotei bucale la pacientii din zonele defarizate ale Romaniei prin comparatie cu zonele industrializate.
Negruţiu Ioan 1
 1. Resurse genetice (vechi si noi) in agricultura Transilvaniei.
 2. Autosuficienta proteine din surse vegetale la nivel regional.
 3. Sistemul agro-alimentar al municipiului Cluj si hinterlandul sau.

Zootehnie

Nr. locuri buget cu frecvenţă Nr. locuri buget cu frecvenţă redusă  Tematică de cercetare
Mireşan Vioara 1 1
 1. Monitorizarea migrațiilor și analiza impactului populațiilor de Gobiidae asupra producțiilor piscicole din Transilvania.
 2. Cercetări privind fiziologia analizatorului vizual la specii de pești răpitori.
 3. Cercetări privind alometria ihtiofaunei din cursul superior al Someșului mic, corelat cu statusul fiziologic.
 4. Influența genei STAT 5A/5B asupra producției de lapte la bivolițe (Bubalus bubalus).
Oroian Teofil Eugen 1 1
 1. Caracterizarea habitatelor şi a populaţiilor de URSUS ARCTOS din Munţii Gurghiului
 2. Studiul biodiversităţii populaţiilor de Cerbi lopătari din zona Banatului
 3. Împerecheri dirijate pentru obţinerea unei descendenţe hibride viguroase şi sănătoase genetic, bine adaptate la bonitatea terenurilor din Transilvania între Rasele Bălţată de Tip Simmental şi unele Rase de taurine pentru carne.
 4. Aspecte ale interacţiunii genotip – mediu la păsări.
 5. Aspecte privind aclimatizarea şi adaptarea la noi habitate a unor specii de mamifere şi peşti.
Mierliță Pantea Daniel 1 1
 1. Caracterizarea nutrițională și eficiența utilizării lupinului alb (Lupineus albus L) ca sursă alternativă de proteine în alimentația sustenabilă a păsărilor.

Medicină Veterinară

Nr. locuri buget cu frecvenţă Nr. locuri buget cu frecvenţă redusă  Tematică de cercetare
Cozma Vasile 1 2
 1. Epidemiologia şi semnificaţia zoonotică a infecţiilor cu  Sarcocystis spp.,la suine si bovine
 2. Epidemiologia  moleculara şi semnificaţia zoonotică a infecţiilor cu Toxoplasma gondii  la animale domestice si salbatice
 3. Epidemiologia, diagnosticul şi controlul leishmaniozei la caine
Groza Ioan 1 1
 1. Evaluarea potenţialului regenerativ al celulelor stem germinale în tratamentul infertilităţii la mascul  (model animal).
 2. Sexarea şi transferul embrionilor ecvini.
Spînu Marina 1
 1. Dermatita stafilococică la câine: definirea și modularea profilului antimicrobian al bacteriomului prin mijloace imunologice
 2. Definirea caracteristicilor microbiomului și a tiparului de antibioticorezistență în imunosupresia virală la puii broiler
 3. Profile de antibioticorezistență la vaci de lapte: evaluarea riscului reprezentat în cadrul conceptului „One Health”
Muste Aurel 1
 1. Monitorizarea comparativă intraoperatorie a tensiunii arteriale în politraumatisme prin metoda oscilometrică şi metoda invazivă
 2. Utilizarea celulelor stem mezenchimale în defectele epifizare osteocondrale şi articulare
Mihaiu Marian 1 1
 1. Produse alimentare sigure, accesibile şi optimizate nutriţional
 2. Adaptarea sectorului de zootehnie, medicină veterinară, pescuit şi acvacultură, la provocările secolului XXI
Papuc Ionel 2 1
 1. Utilizarea unui dispozitiv wireless pentru monitorizarea atitudinilor în stări fiziologice şi patologice la
  cabaline
 2. Tehnici de intervenţii minim invazive în patologia cardiacă congenitală la câine
 3. Evaluarea computerizată a parametrilor spermatici de berbec şi evaluarea ratei de fertilizare după
  însămânţarea artificială laparascopică
Cătoi Cornel 1
Damian Aurel 1
 1. Studii de morfologie normală la chinchilla
 2. Tehnica plastinării, tehnici avansate de conservare a materialului biologic
 3. Studii comparative cu privire la morfologia aparatul cardio-vascular în seria animală
Ognean Laurent 1 1
 1. Stresul psihofiziologic şi capacitatea de efort fizic la cȃine;
 2. Analiza unor efectori celulari și umorali ai sănătăţii mamare ȋn cursul periadei de ȋnţărcare şi colostrale la vacă.
Marcus Ioan 2
 1. Dezvoltarea unor produse nutraceutice funcționale cu proprietăți curative și paliative obținut din zonar (lactoser) îmbogățit cu principii bioactive naturale prin utilizarea unor tehnologii eco-inovatoare.
 2. Dezvoltarea unor terapii complementare pe baza de nanoparticule bioactive care înglobează substanţe active eliberate dirijat şi controlat în cancerul experimental la şoareci Swiss şi şobolani Wistar.
Brudasca Gheorghe Florinel 1
 1. Evaluarea imunologică a patotipurilor de brucele prezente în populația canină din NV-ul României.
Oana Liviu Ioan 2
 1. Evaluarea eficienței artroscopiei în diferite afecțiuni articulare la animale
 2. Contribuții în terapia traumatismelor coloanei vertebrale la câine
 3. Evaluarea unor proceduri de anestezie efectuate sub control imagistic
Andrei Mihalca 2
 1.  Bolile vectoriale la feline domestice şi sălbatice din România
 2. Ecologia bolilor trasmise de căpuşe în mediul urban
 3. Bolile vectoriale canine şi feline în Republica Moldova
 4. Linguatuloza canină