Condiții de admitere

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

SECŢIUNEA 1-a: DISPOZIŢII GENERALE

 

5.1. La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare de licenţă și a ciclului II de studii universitare de masterat, oferite comasat într-un program de studii universitare, organizate conform Legii nr. 1/2011, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale ca fiind cel puţin studii universitare de master conform Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare.

 

5.2. Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat se organizează pe domenii de doctorat în cadrul Şcolilor Doctorale ale USAMV Cluj Napoca.

 

5.3. Candidaţii care au promovat examenul de disertaţie (licenţă MV) în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2017-2018 prezintă la înscriere diploma de master (licenţă MV) sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

 

5.4 Concursul de admitere se desfăşoară, conform Codului studiilor universitare de doctorat aprobat de MENCS prin Hotărâre de Guvern. NR.681/2011. Numărul de locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat pe fiecare instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale și cercetării ştiinţifice, iar numărul de locuri în regim cu taxă este fixat prin hotărâre a Senatului universitar.

 

5.5 .Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD USAMVCN), într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă și master corespunde obţinerii a cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS).

 

5.6. Locurile disponibile la USAMVCN pentru studenții doctoranzi sunt propuse pentru concursul de admitere de către conducătorii de doctorat din cadrul Şcolii doctorale și sunt aprobate de CSUD.

 

5.7. Conţinutul și forma concursului de admitere sunt stabilite de către CSUD. Selecţia candidaţilor la doctorat, pe bază de interviu, este realizată de către conducătorul de doctorat pentru locurile vacante atribuite. Cunoştinţele specifice domeniului de studii doctorale se verifică, pe baza bibliografiei, publicată înainte de concursul de admitere.

 

5.8. Admiterea candidaţilor la doctorat se face prin concurs pentru forma cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă pentru domeniile de doctorat aprobate pentru I.O.S.U.D. USAMVCN și se desfășoară, de regulă, înainte de începerea anului universitar.

 

5.9. Concursul și admiterea candidaţilor la studiile universitare de doctorat se vor desfăşura în perioada 3-19 septembrie 2018.

 

 

SECŢIUNEA a 2-a: ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

 

5.10. La concursul de admitere se pot înscrie la doctorat absolvenţi ai studiilor universitare de master, dar și absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare (învăţământ de lungă durată), precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare de licenţă și a ciclului II de studii universitare de masterat, oferite comasat într-un program de studii universitare, organizate conform Legii nr. 1/2011.

 

5.11. Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice central și pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens.

 

5.12. La admiterea la studii universitare de doctorat se pot înscrie şi cetăţeni care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană (extracomunitari), absolvenţi ai studiilor universitare de masterat sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani). Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se validează de către Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

 

 

5.13. Dosarul de concurs de admitere la doctorat va conţine următoarele documente:

 • fişa de înscriere;
 • original și copie după diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), şi diploma de master (dacă este cazul); diploma de master este obligatorie pentru absolvenţii ciclului de licenţă în sistem Bologna, diploma de licență pentru absolvenții MV.
 • original și copie după foaia matricolă/supliment la diploma de la licenţa și master sau echivalent pentru absolvenţii din străinătate;
 • original și copie certificat de naştere;
 • original și copie după certificatul de căsătorie (dacă prin căsătorie s-a schimbat numele);
 • curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • certificat de competenţă lingvistică nivel A2-2 cu excepţia candidaţilor a căror limbă maternă este engleză, franceză sau germană;
 • declaraţie pe proprie răspundere ca nu a avut abateri disciplinare pe parcursul anilor de studiu care au fost sancţionate de Comisia de Etică a universităţii absolvite ;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • dosar plic;

 

 

SECŢIUNEA a 3-a: VERIFICAREA și NOTAREA PROBELOR DE CONCURS

 

5.14. Pentru studiile doctorale condițiile minime de înscriere la concurs sunt următoarele:

 • un minimum de 300 credite acumulate prin studii universitare, de licenţă (forma lungă anterioară procesului Bologna), licență și master oferite comasat într-un program de studii universitare, organizate conform Legii nr. 1/2011 (medicină veterinară) sau licență și master ca cicluri separate;
 • pentru locurile bugetate, media anilor de studiu de licență minim 8 şi media examenului de finalizare a studiilor de licenţă minim 8; adițional, media generală a anilor de studiu de master minim 9 și media examenului de finalizare a studiilor de master de minim 9;
 • pentru locurile cu taxă, media anilor de studiu de licență minim 7 şi media examenului de finalizare a studiilor de licenţă minim 7; adițional, media generală a anilor de studiu de master minim 7 și media examenului de finalizare a studiilor de master de minim 7;
 • candidatul să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere ca nu a avut abateri disciplinare pe parcursul anilor de studiu sancţionate de Comisia de Etică a universităţii;
 • atestat de competenţă lingvistică în cel puțin o limbă străină de circulație, cu excepţia candidaţilor a căror limba maternă este engleză sau franceză.

 

5.15. Criteriile de admitere sunt următoarele:

 • 1/2 media de absolvire a studiilor de licenţă sau licență și master;
 • 1/2 nota obţinută la un interviu privind experienţa în cercetare, motivația de angajare în studiile doctorale, elaborarea unui proiect de cercetare şi testarea cunoştinţelor în domeniul doctoratului.

 

5.16. Nu se acceptă înscrierea și efectuarea doctoratului în situaţiile de incompatibilitate a soţilor, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.

 

 

SECŢIUNEA a 4-a: REZULTATELE CONCURSULUI

 

5.17. Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) și Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).

 

5.18. (1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:

 1. a) liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
 2. b) liste definitive – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

 1. a) lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 2. b) lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 3. c) lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

 

 

SECŢIUNEA a 5-a: ÎNMATRICULAREA STUDENȚILOR ADMIȘI

 

5.19. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul taxei de înmatriculare şi semnează contractul de studii. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită taxa de înmatriculare și minim 25 % din taxa de studii de doctorat din cuantumul taxei de studii şi semnează Contractul de Studii.

În cazul retragerii doctoranzilor admişi pe locurile cu taxă, taxa de garanţie a confirmării locului, adică 25% din taxa de școlarizare nu se restituie.

 

5.20. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului USAMV Cluj Napoca.

 

5.21. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.