Condiții de admitere

SECȚIUNEA  I. INSCRIEREA CANDIDAȚILOR

3.1. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.

3.2. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2016-2017 prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

3.3. Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în anul școlar 2016-2017  pot fi înscriși la concursul de admitere fără adeverința eliberată de către instituția de învățământ absolvită, în baza acordului lor scris, prin care autorizează USAMVCN să preia datele lor personale și rezultatele obținute la examenul de bacalaureat, din Sistemul Informatic Integral al Învățământului din România (SIIIR).Celelalte formulare vor fi completate  la înscriere.

3.4. Calendarul admiterii la ciclul de licenţă pentru anul universitar 2016-2017 presupune organizarea a două sesiuni, prima sesiune fiind în luna iulie, in perioada  17-31 iulie 2017  iar a doua în luna septembrie, în perioada, 4-15 septembrie 2017, pentru învățământul la ZI şi ID.

3.5. Înscrierea la concursul de admitere la USAMV Cluj-Napoca se face de către candidaţii la  ghişeele special amenajate la fiecare facultate a Universităţii. Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezentul regulament.  Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură notarială.

3.6. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut premiile I, II, şi III  la olimpiadele şcolare şi la concursuri şcolare naţionale recunoscute de MEN, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu  (2015/2016, 2016/2017), se pot înscrie în învăţământul universitar în anul 2017/2018 fără susţinerea admiterii, la specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi. La Facultatea de Medicină Veterinară, linia de studiu română, se vor lua în considerare doar  rezultatele obținute la disciplinele scolare: Biologie, Chimie, Fizica, Matematică.

3.7. Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiuni sau premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEN beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locurile finanţate de la buget. De această prevedere se poate beneficia o singură dată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

3.8. Înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei concursurilor naţionale şi internaţionale, aprobată de MEN. Aceştia se vor adresa prin cereri scrise  comisiei de admitere care va decide asupra solicitărilor.

3.9. USAMV Cluj-Napoca poate aproba reducerea sau scutirea de taxa de şcolarizare pentru anumite categorii (ex.candidaţi proveniţi din Centrele de plasament) cu aprobarea Senatului USAMV Cluj-Napoca.

3.10. DOSARUL DE CONCURS pe care candidaţii îl va depune la ghişeul de înscriere, va conţine următoarele documente depuse în dosar plic.

 • Carte de identitate sau paşaport – original şi copie;
 • Certificat de naştere – original şi copie;
 • Adeverinţă medicală eliberată de cabinetul medical şcolar sau de  medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează.
 • Universitatea îşi rezervă dreptul de a solicita suplimentar avizul unei comisii medicale de specialitate (Medicina Muncii) pentru a verifica candidaţii cu boli cronice, dizabilităţi.
 • Două fotografii ¾ cm;
 • Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în original sau copii; absolvenţii de liceu din promoţia anului 2017 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media şi notele obţinute la bacalaureat. Aceşti candidaţi, în cazul în care vor fi declaraţi admişi în urma concursului, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original până la data specificată de către Comisia de Admitere.
 • Acordul scris al candidatului privind accesul la datele personale înregistrate pe platforma SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Invățământului din România)  (în cazul în care nu prezintă adeverința la dosar).
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire a unei facultăţi, în original, sau copie pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare.
 • Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finalizare a studiilor (bugetat sau cu taxă).
 • Acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie; acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic).
 • Candidații care optează pentru  Facultatea de Medicină Veterinară  liniile de studiu   engleză și franceză vor depune in dosar:
 • Documente doveditoare privind implicarea în voluntariat în domeniul cresterii şi protecției animalelor;
 • Certificat de competență lingvistică pentru candidații care optează la Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu engleză/ franceză (Ordin 3359/11.03.2013 cetățeni țări terțe UE, Acorduri bilaterale CNRED) ;
 • Candidații care optează pentru Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu română, vor avea în dosar şi  grilele de concurs, reprezentând  probele teoretice, completate în ziua depunerii dosarului cu răspunsurile  date și punctajul obținut de către fiecare candidat in parte.
 • Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor (semnată şi ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăţilor de către Consiliul de Administraţie conform solicitării candidaţilor la înscriere.
 • Fişa de înscriere care va fi completată electronic în spaţii special amenajate; fişa este completată şi semnată de fiecare candidat. În cadrul unei facultăţi, candidaţii vor completa câte o fişa de înscriere pentru fiecare domeniu dorit, pentru una sau mai multe  specializari, în ordinea preferinţelor.
 • Dovada achitării taxei de inscriere a sumei prevăzută pentru înscriere. Taxa de înscriere este stabilită pentru fiecare domeniu de către Senatul Universităţii.
 • Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia de admitere de la facultatea unde s-a făcut înscrierea.
 • După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

3.11. Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru specializările din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă un candidat nu doreşte o anume specializare, nu trece specializarea respectivă pe fişa de înscriere. Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent pentru două sau mai multe domenii, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la domeniul unde s-a depus dosarul cu actele în original.

3.12. În cazul  inscrierii la mai multe programe de studii din domenii diferite ale aceleaşi facultăţi, candidaţii vor achita o singură dată taxa de înscriere.

SECŢIUNEA  a 2-a. VERIFICAREA ŞI NOTAREA PROBELOR DE CONCURS

3.13. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

3.14. Ierarhizarea candidaţilor se va face după media generală, iar distribuirea lor pe locurile scoase la concurs se va face pe rând, de la primul  la  ultimul clasat, în funcţie de ordinea opţiunilor specificate în fişa de înscriere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii.

(1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

(2) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă va fi luată în   considerare media de la bacalaureat.

(3) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată  pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat si a locurilor cu taxă, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu/program de studii.

(4) La Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor admiterea  la programele de studii de licenţă se face pe domeniul Ingineria Produselor Alimentare. Toţi candidaţii la programele de studii aparţinând domeniului Ingineria Produselor Alimentare, care funcționează la Facultatea de Știința şi Tehnologia Alimentelor, mai întâi vor fi admişi pe domeniul de studiu, iar la sfârşitul anului II de studii, vor fi repartizați pe locuri buget sau taxă la programele de studii CEPA, TPPA, IPA, în funcție de opțiune, de media ponderată a anilor de studii I și II şi de numărul de locuri alocate la admitere.

3.15. Selecţia candidaţilor USAMVCN, la studiile universitare de licenţă (pe domenii şi programe de studii ) pentru anul universitar 2017-2018 se face prin concurs de admitere, după media obţinută la examenul de bacalaureat, cu excepţia Facultăţii de Medicină Veterinară care are  probe specifice de concurs.

3.16. Facultatea de Medicină Veterinară are probele specifice de concurs după cum urmează:

    Medicină Veterinară – linia de studiu română   

 • Media de bacalaureat – 60%
 • Probă teoretică (Biologie clasa XI, test grilă) – 20%
 • Probă teoretică (Chimie clasa X, test grilă) – 20%

 Medicină Veterinară – linia de studiu engleză și linia de studiu franceză

 • Media de bacalaureat sau echivalent 90%
 • Voluntariat în creşterea şi protecţiei animalelor (atestate şi recomandari) 10%

3.17. Înscrierea şi concursul vor fi organizate separat pentru linia de studiu în limba română şi liniile de studiu în limbile engleză şi franceză.

3.18. Candidaţii pentru programele de studii organizate într-o limbă străină vor prezenta un certificat de competență lingvistică eliberarat de instituţii abilitate internaţional. Candidaţii a căror limbă maternă coincide cu limba de predare a programului de studiu NU trebuie să facă dovadă de atestat competenţa lingvistică.

3.19. Admiterea se organizează pe  domenii de licență şi programe de studii. În cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea mediei, începând cu locurile bugetate.

SECŢIUNEA a 3-a. REZULTATELE CONCURSULUI

3.20. La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, vor fi folosite pentru departajare, notele obţinute la bacalaureat în următoarea ordine:

 1. Nota obţinută la limba română.
 2. Nota obţinută la matematică/istorie.
 3. Nota la proba din opțiunea elevului.

3.21. (1)Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste: (modul de generare a listelor de rezultate este valabil pentru toate formele de invățământ, licență, master, doctorat).

 1. liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
 2. liste definitive – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

         (2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

 1. Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 2. Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 3. Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

3.22. În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere.  

3.23. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de Admitere a universităţii se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare la avizierele universităţii şi pe site-ul www.usamvcluj.ro/admitere.

3.24. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la registratura USAMV.

3.25.  Candidaţii declaraţi admişi, care nu semnează Contractul de Studii în termenul stabilit de Comisia de admitere, pierd locul câştigat prin concurs.

3.26. Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii admişi  pe locurile cu taxă care au semnat contractul de studii.

3.27. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă şi care au semnat contractul de studii vor achita 25% din taxa de școlarizare, aceasta constituindu-se ca şi garanţie pentru înmatriculare. Taxă nu se restituie in cazul retragerii.

3.28. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă şi care au semnat contractul de studii, în urma glisării, vor beneficia de restituirea integrală a garanţiei pentru înmatriculare.

3.29.  Locurile cu taxă vacantate ca urmare a nesemnării Contractului de Studii sau ca urmare a glisării pe locurile bugetate, pot fi ocupate prin glisare în ordinea descrescătoare a mediilor de către candidaţii din lista de aşteptare care au opţiunea taxă, în cadrul aceleeaşi sesiuni de admitere, conform calendarului de admitere.

3.30. Locurile vacante după finalizarea sesiunii de vară vor fi scoase la concurs în sesiunea din luna septembrie a anului curent.

3.31. Dacă după încheierea ultimei sesiuni de admitere există cazuri de retragere a unor candidaţi declaraţi admişi pe locurile bugetate, locurile vacantate vor fi ocupate pe domeniu, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţi admişi pe locurile cu taxă, învăţământ cu frecvenţă, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de universitate. Redistribuirea va fi făcută şi se va afişa până la data de 1.10. 2017.

3.32. Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

SECŢIUNEA a 4-a. ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI

3.33. (1)După soluţionarea contestaţiilor, se face înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi.

  (2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită taxa de înmatriculare şi semnează contractul de şcolarizare.

  (3) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită taxa de înmatriculare şi minim 25 % din taxa de studii  ca şi taxa de garanţie şi semnează contractul de şcolarizare.

3.34. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului USAMVCN. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.