Condiții de admitere

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA și DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR
2018-2019

 

 

 1. DISPOZIŢII GENERALE

 

1.1. Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV din Cluj-Napoca), clasificată de MENCS în prima categorie dintre toate instituțiile de învăţământ superior din țară ca Universitate de Cercetare Avansată și Educaţie, organizează admitere în învăţământul superior pentru anul universitar 2016-2017 în conformitate cu : Art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 205, 277 și 304 (alin.17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare în baza art. 76 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfăşurarea studiilor universitare de masterat,

al Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 44/ 2016 privind organizarea și funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice și a Ordinului 6102/ 15.12.2016, emis de ministrul Educaţiei Naționale și Cercetării Ştiinţifice privind cadrul general de organizare și desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă și de master pentru anul universitar 2017-2018, completat cu Ordinul MEN nr. 3062/16.01.2018 şi Carta USAMV Cluj-Napoca, precum şi regulamentele anexe acesteia.

 

1.2. Învăţământul universitar la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca se organizează pe cicluri:

 • ciclul I – studii universitare de licenţă (învăţământ cu frecvenţă IF, învățământ la distanţă ID).
 • ciclul II – studii universitare de masterat (învăţământ cu frecvenţă IF).
 • ciclul I şi II oferite comasat la forma de învăţământ cu frecvenţă Medicina Veterinară (IF);
 • ciclul III – studii universitare de doctorat (învăţământ cu frecvenţă IF și învăţământ cu frecvenţă redusă IFR).

Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de scurtă durată pot continua studiile în ciclul de studii universitare de licenţă numai prin concurs de admitere.

1.3. Durata programelor de studii universitare în cadrul învăţământului la distanţă şi cu frecvenţă redusă este egală cu cea prevăzută la forma de învăţământ cu frecvenţă. Durata programelor de studii la ciclul de licenţă este de 3-6 ani, la ciclul de master este de 2 ani, iar la ciclul de doctorat este de 3-4 ani.

 

1.4. Admiterea se desfăşoară pe domenii şi programe de studii universitare, pentru toate cele trei cicluri, separat pe formele de învăţământ specificate (IF, ID, IFR).

 

1.5. Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea se susţine în limba de predare a programului de studii universitare.

 

1.6. Admiterea se desfășoară pe locuri:

 • finanţate de la bugetul de stat (licenţă IF , masterat IF, doctorat IF și IFR )
 • cu taxă (licenţă IF și ID, masterat IF, doctorat IF și IFR)

 

1.7. Locurile finanţate de la bugetul de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului, pe baza cifrelor de şcolarizare aprobate prin Hotărâre de Guvern, iar cele în regim cu taxă se stabilesc în baza autonomiei universitare de către Senatul USAMV Cluj-Napoca. La un program de studii locurile finanţate de la bugetul de stat, cumulate cu cele în regim cu taxă, nu pot depăşi capacitatea maximă de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii respectiv.

 

1.8. Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru:

(1) studiile universitare de licenţă, numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

(2) studiile universitare de master numai absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă.

(3) studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă de master obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de master, program de licență și master oferite comasat, precum și absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

1.9. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la examenul de admitere pentru toate ciclurile de studii universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

 

1.10. La admiterea la toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de MEN. Aceeaşi condiţie se impune și în cazul mobilității definitive (transferul) a studenților între instituţiile de învățământ superior acreditate, care potrivit legii au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român.

 

1.11. Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor speciale elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

1.12. Candidații străini se vor adresa la Biroul de Relaţii Internaţionale a USAMV Cluj-Napoca pentru consiliere și ulterior vor depune dosarul complet la Comisia de admitere unde doresc să concureze.

 

1.13. Candidații cetățeni ai Republicii Moldova care au absolvit liceul în România, vor concura pe locurile distincte repartizate de Ministerul Educației Naționale, după aceleași criterii de admitere ca și cetățenii români. Ei se vor prezenta la Biroul de Relaţii Internaţionale a USAMV Cluj-Napoca pentru consiliere și ulterior vor depune dosarul complet la Comisia de admitere unde doresc să concureze.

 

1.14. Candidaţii menţionaţi la art.1.11 declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de licenţă, master și doctorat se pot înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat, de licenţă, respectiv de master, recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

1.15. Senatul USAMV Cluj-Napoca aprobă comisia de admitere pe universitate (la propunerea Consiliului de Administraţie) și comisiile de admitere pe facultăţi (la propunerea consiliilor facultăţilor).

 

 

 1. FINANŢAREA STUDIILOR

 

2.1. În cadrul aceluiași domeniu un candidat va depune un singur dosar cu prima opțiune la forma de învățământ bugetUn candidat poate participa concomitent la admiterea pentru mai multe domenii/programe de studii din aceeaşi instituţie sau din instituţii de învăţământ superior diferite, pe locuri finanţate de la bugetul de stat.

 

2.2. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ superior care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master și pentru un singur program de doctorat, cu respectarea normelor în vigoare.

 

2.3. Subvenţionarea studiilor (școlarizarea din fonduri publice) se acordă pe durata unui an universitar numai intr-o instituție de învăţământ superior, pentru un singur program de studii.

 

2.4. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.

 

2.5. Candidaţii declaraţi admişi și înmatriculaţi în învăţământul superior pot urma concomitent maximum două programe de studii, din care doar unul finanţat de la bugetul de stat.

 

2.6. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin semnarea contractului şi depunerea diplomei/atestatului de recunoaştere a diplomei/adeverinţei de bacalaureat sau a diplomei/atestatului de recunoaştere a diplomei/adeverinţei ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, și a foilor matricole aferente, în original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit.

 

2.7. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să depună, până la data de 25.09.2018, diploma de bacalaureat/licenţă/master în original, la secretariatul facultăţii/departamentului.

 

2.8. Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/master în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.

 

2.9. Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat care au urmat cursuri pe locuri finanţate de la bugetul de stat şi, din diverse motive, fie au renunţat la finalizarea studiilor, fie au fost exmatriculaţi, nefiind în situația de a beneficia de finanţare de la buget pe toată perioada parcurgerii unui ciclu de studii complet, pot să urmeze un alt program de studii în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă universitate, în condiţiile finanţării de la bugetul de stat, pe baza clasamentului la admitere, dar numai pe durata normală de studiu, adică, din durata de studiu a noului program se scad anii de studiu finanţaţi de la buget la programul iniţial început și neabsolvit.

 

2.10. Pe durata anului I de studii în cadrul unui program de licenţă sau master se păstrează statutul fiecărui student în privinţa finanţării studiilor (buget sau taxă), conform rezultatelor concursului de admitere. La începutul fiecărui an universitar, decanatele facultăţilor refac ierarhizarea studenţilor din cadrul fiecărui an de studiu pe baza mediei ponderate obţinute în anul anterior. Locurile finanţate de la bugetul de stat vor fi, astfel, realocate, anual, studenţilor cu cele mai bune rezultate în pregătirea profesională.

 

2.11. În privinţa organizării formaţiunilor de studiu şi a tuturor activităţilor didactice, nu se face distincţie între cele două categorii de studenţi admişi (bugetaţi sau cu taxă).

 

2.12. USAMVCN asigura condițiile necesare afirmării egalității de șanse pentru persoanele cu handicap, asigurând acolo unde este necesar, suport adițional adaptat nevoilor adulților cu handicap, sprijinind accesul acestora în cadrul universității.

 

 

 1. 3DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE Licenţă

 

3.1. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.

 

3.2. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2017-2018 prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

 

3.3. Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în anul școlar 2017-2018 pot fi înscriși la concursul de admitere fără adeverința eliberată de către instituția de învățământ absolvită, în baza acordului lor scris, prin care autorizează USAMVCN să preia datele lor personale și rezultatele obținute la examenul de bacalaureat, din Sistemul Informatic Integral al Învățământului din România (SIIIR).Celelalte formulare vor fi completate la înscriere de către candidat.

 

3.4. Calendarul admiterii la ciclul de licenţă pentru anul universitar 2017-2018 presupune organizarea a două sesiuni, prima sesiune fiind în luna iulie, în perioada 10-31 iulie 2018, iar a doua în luna septembrie, în perioada 7-17 septembrie 2018, pentru învățământul cu frecvenţă (IF) şi ID.

 

 

SECȚIUNEA 1-a: ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

 

3.5. Înscrierea la concursul de admitere la USAMV Cluj-Napoca se face în sălile special amenajate la fiecare facultate a Universităţii. Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezentul regulament, sau de către o altă persoană pe bază de procură notarială.

 

3.6. Candidații la studiile universitare de licență, care au obținut în perioada studiilor liceale, distincții (premiile I,II,III, mențiune) la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale (la disciplinele corespunzătoare domeniului), beneficiază de dreptul de a se înscrie fără susținerea concursului de admitere pe locuri finanțate de la buget.

 

3.7. Înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei concursurilor naţionale și internaţionale, aprobată de MEN. Aceştia se vor adresa prin cereri scrise comisiei de admitere care va decide asupra solicitărilor.

 

3.8. USAMV Cluj-Napoca poate aproba reducerea sau scutirea de taxa de şcolarizare pentru anumite categorii (ex.: candidaţi proveniţi din Centrele de plasament) cu aprobarea Senatului USAMV Cluj-Napoca.

 

3.9. DOSARUL DE CONCURS pe care candidaţii îl vor depune la înscriere, va conţine următoarele documente depuse în dosar plic.

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 

 • Carte de identitate sau paşaport – original şi copie;
 • Certificat de naştere – original și copie;
 • Adeverinţă medicală eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează;
 • Universitatea îşi rezervă dreptul de a solicita suplimentar avizul unei comisii medicale de specialitate (Medicina Muncii) pentru a verifica candidaţii cu boli cronice, dizabilităţi.
 • Două fotografii ¾ cm;
 • Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în original sau copii; absolvenţii de liceu din promoţia anului 2018 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media și notele obţinute la bacalaureat. Aceşti candidaţi, în cazul în care vor fi declaraţi admişi pe locurile finanțate de la buget, în urma concursului, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original până la data specificată de către Comisia de Admitere;
 • Acordul scris al candidatului privind accesul la datele personale înregistrate pe platforma SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România) (în cazul în care nu prezintă adeverința la dosar);
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire a unei facultăţi, în original, sau copie pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare;

 

 • Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finanțare a studiilor (bugetat sau cu taxă);
 • Acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic.

 

 • Candidații care optează pentru Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu engleză/franceză vor depune în dosar:
 • Documente doveditoare privind implicarea în voluntariat în domeniul creșterii şi protecției animalelor;
 • Certificat de competență lingvistică nivel B2-2 eliberat de un organism certificat și recunoscut internațional pentru candidații care optează la Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu engleză/ franceză (Ordin 3359/11.03.2013 cetățeni țări terțe UE, Acorduri bilaterale CNRED);
 • Candidații care optează pentru Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu română, vor avea în dosar și grilele de concurs, reprezentând probele teoretice, completate în ziua depunerii dosarului cu răspunsurile date și punctajul obținut de către fiecare candidat în parte.
 • Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor (semnată și ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăţilor de către Consiliul de Administraţie conform solicitării candidaţilor la înscriere.
 • Fişa de înscriere care va fi completată electronic în spaţii special amenajate; fişa este completată și semnată de fiecare candidat. În cadrul unei facultăţi, candidaţii vor completa câte o fişa de înscriere pentru fiecare domeniu dorit, pentru una sau mai multe specializări, în ordinea preferinţelor.
 • Dovada achitării taxei de înscriere a sumei prevăzută pentru înscriere. Taxa de înscriere este stabilită pentru fiecare domeniu de către Senatul Universităţii.
 • Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia de admitere de la facultatea unde s-a făcut înscrierea.
 • După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum și alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

 

Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens.

 

3.10. Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru programele de studii din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă un candidat nu doreşte un program de studii, nu trece programele de studii respective pe fişa de înscriere. Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent pentru două sau mai multe domenii, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la domeniul unde s-a depus dosarul cu actele în original.

 

3.11. În cazul înscrierii la mai multe programe de studii din domenii diferite ale aceleaşi facultăţi, candidaţii vor achita o taxa de înscriere pentru fiecare domeniu.

 

 

SECŢIUNEA a 2-a: VERIFICAREA și NOTAREA PROBELOR DE CONCURS

 

3.12. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

 

3.13. Ierarhizarea candidaţilor se va face după media generală, iar repartizarea lor pe locurile scoase la concurs se va face pe rând, de la primul la ultimul clasat, în funcţie de ordinea opţiunilor specificate în fişa de înscriere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii.

(1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

(2) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă va fi luată în considerare media de la bacalaureat.

(3) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu/program de studii.

(4) La Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor admiterea la programele de studii de licenţă se face pe domeniul Ingineria Produselor Alimentare. Toţi candidaţii la programele de studii aparţinând domeniului Ingineria Produselor Alimentare, care funcționează la Facultatea de Știința şi Tehnologia Alimentelor, vor fi admişi mai întâi pe domeniul de studiu, iar la sfârşitul anului II de studii, vor fi repartizați pe locuri bugetate sau cu taxă la programele de studii Controlul şi expertiza produselor alimentare, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Ingineria produselor alimentare, în funcție de opțiune, de media ponderată a anilor de studii I și II și a numărului de credite.

(5) La Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, admiterea la programele de studii din domeniul Biotehnologii se va face pe domeniu, repartizarea candidaților pe cele trei specializări: Biotehnologii agricole, Biotehnologii pentru industria alimentară și Biotehnologii medical veterinare se va face la sfârșitul anului II în funcție de opțiune, media ponderată a anilor de studiu I și II și a numărului de credite.

 

3.14Selecţia candidaţilor USAMVCN, la studiile universitare de licenţă (pe domenii şi programe de studii) pentru anul universitar 2018-2019 se face prin concurs de admitere, după media obţinută la examenul de bacalaureat, cu excepţia Facultăţii de Medicină Veterinară care are probe specifice de concurs.

 

3.15Facultatea de Medicină Veterinară are probele specifice de concurs, după cum urmează:

Medicină Veterinară – linia de studiu în limba română

 1. Media de bacalaureat – 60%
 2. Probă teoretică (Biologie clasa XI, test grilă) – 20%
 • Probă teoretică (Chimie clasa X, test grilă) – 20%

Medicină Veterinară – linii de studiu în limba engleză și franceză

 1. Media de bacalaureat sau echivalent – 90%
 2. Voluntariat în domeniul creşterii şi protecţiei animalelor (atestate şi/sau recomandări) – 10%

 

3.16. Înscrierea și concursul vor fi organizate separat pentru linia de studiu în limba română şi liniile de studiu în limbile engleză și franceză.

 

3.17. Candidaţii pentru programele de studii organizate într-o limbă străină vor prezenta un certificat de competență lingvistică de nivel B2-2 eliberat de instituţii abilitate internaţional. Candidaţii a căror limbă maternă coincide cu limba de predare a programului de studiu NU trebuie să facă dovadă de atestat de competenţa lingvistică.

 

3.18. Admiterea se organizează pe domenii de licență și programe de studii. În cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

 

 

SECŢIUNEA a 3-a: REZULTATELE CONCURSULUI

 

3.19. La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, vor fi folosite pentru departajare, notele obţinute la bacalaureat în următoarea ordine:

 1. Nota obţinută la limba română;
 2. Nota obţinută la matematică/istorie;
 3. Nota la proba din opțiunea elevului.

 

3.20.(1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste (Modul de generare a Listelor de Rezultate este valabil pentru toate formele de învățământ, licență, master, doctorat):

 1. a) liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
 2. b) liste definitive – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

 1. a) Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 2. b) Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 3. c) Lista candidaților în așteptare;
 4. d) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

 

3.21. În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi după ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere.

 

3.22. Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de Admitere a universităţii se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare la avizierele universităţii şi pe    site-ul www.usamvcluj.ro/admitere.

 

3.23. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la registratura USAMV.

 

3.24. Candidaţii declaraţi admişi, care nu semnează Contractul de Studii în termenul stabilit de Comisia de admitere, pierd locul câştigat prin concurs.

 

3.25. Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii admişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de studii.

 

3.26. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii vor achita 1/3 din taxa de școlarizare la Facultatea de Medicină Veterinară şi 1/4 din taxa de școlarizare la celelalte programe de studii, aceasta constituindu-se ca şi garanţie pentru înmatriculare. Taxă nu se restituie în cazul retragerii.

 

3.27. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii, în urma glisării, vor beneficia de restituirea integrală a garanţiei pentru înmatriculare.

 

3.28. Locurile cu taxă vacantate ca urmare a nesemnării Contractului de Studii sau ca urmare a glisării pe locurile bugetate, pot fi ocupate prin glisare în ordinea descrescătoare a mediilor de către candidaţii din lista de aşteptare care au opţiunea taxă, în cadrul aceleaşi sesiuni de admitere, în cadrul facultății.

 

3.29. Locurile vacante după finalizarea sesiunii de vară vor fi scoase la concurs în sesiunea din luna septembrie a anului curent.

 

3.30. Dacă după încheierea ultimei sesiuni de admitere există locuri bugetate neocupate, acestea vor fi ocupate pe facultate în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii admişi pe locurile cu taxă, învăţământ cu frecvenţă, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de universitate. Redistribuirea va fi făcută și se va afişa până la data de 1.10.2018.

 

3.31. Universitatea va restitui, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

 

 

SECŢIUNEA a 4-a: ÎNMATRICULAREA

 

3.32. (1) După soluţionarea contestaţiilor, se face înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi.

(2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită taxa de înmatriculare şi semnează contractul de studii.

(3) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită taxa de înmatriculare și minim 1/3 din taxa de școlarizare la Facultatea de Medicină Veterinară, respectiv 1/4 din taxa de școlarizare la celelalte programe de studii ca și taxa de garanţie şi semnează contractul de studii.

 

3.33. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului USAMVCN. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul/programele de studii la care au fost admişi.