Condiții de admitere

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

SECŢIUNEA I-a: ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

 

4.1. Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, clasificată de MECTS în prima categorie dintre toate instituțiile de învăţământ superior din tară ca Universitate de Cercetare Avansată și Educaţie, organizează studii universitare de masterat.

 

4.2. La admiterea la programele de studii universitare de master pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

 

4.3. Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2017-2018 prezintă la înscriere diploma de licenţă sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

 

4.4.Calendarul admiterii la ciclul de master pentru anul universitar 2018-2019 presupune organizarea a două sesiuni, prima sesiune în luna iulie după finalizarea examenului de licenţă şi până în data de 31 iulie 2018 și a doua sesiune în luna septembrie în perioada 7-17 septembrie 2018.

 

4.5. (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezentul regulament.

(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură notarială.

 

4.6. Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens.

 

4.7. DOSARUL DE CONCURS (tip plic) pe care candidaţii îl vor depune la ghişeul de înscriere a candidaţilor va conţine următoarele documente:

 • fişa de înscriere;
 • diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), în original şi copie;
 • foaie matricolă/supliment la diplomă;
 • certificat de naştere, original şi copie;
 • două fotografii ¾ cm;
 • certificat de competenţă lingvistică nivel A2-2 pentru programele de studii de master în limba română;
 • certificat de competenţă lingvistică nivel B2-2 eliberat de un organism certificat și recunoscut internațional pentru programele de studii de master în limbi străine;
 • acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic;
 • cartea de identitate original și copie;
 • eseu elaborat de candidat, conform cerinţelor afişate pe site-ul universităţii în plic închis semnat de candidat pentru masterele de Agribusiness şi Economia agroalimentară.

 

4.8. Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru programele de studii din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă un candidat nu doreşte un anumit program de studii, nu trece programul de studii respectiv pe fişa de înscriere. Candidații pentru programele de master vor susține probele de concurs (teste grila/interviu/eseu) conform calendarului şi programării stabilite de comisia de concurs.

 

 

SECŢIUNEA a 2-a: VERIFICAREA și NOTAREA PROBELOR DE CONCURS

 

4.9. Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediei generale obţinute.

 

4.10. În cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor.

 

4.11. Calcularea mediei generale (MG) se face după următoarea formulă:

unde:

MLIC – este media examenului de licenţă (diplomă);

MTG/I – este media testului grilă, interviului sau eseului

 

4.12. Pentru masterele în limbi străine, testul grilă sau interviul se susţin în limba de desfăşurare a masterului.

 

4.13. Toate mediile se calculează aritmetic, cu două zecimale, fără rotunjire. Media minimă de admitere este 5 (cinci).

 

4.14. În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi după ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere.

 

4.15. La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, pentru departajarea ultimului loc planificat se vor aplica următoarele criterii:

 1. media testului grila, interviului, eseului,
 2. media examenului de licenţă,
 3. media anilor de studii

 

 

SECŢIUNEA a 3-a: REZULTATELE CONCURSULUI

 

4.16. Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de Admitere a universităţii se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare, inclusiv pe site-ul universităţii.

 

4.17. Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:

 1. a) liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
 2. b) liste definitive – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

 

4.18. Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

 1. a) lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 2. b) lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 3. c) lista candidaților în așteptare
 4. d) lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

 

 

SECŢIUNEA a 4-a: ÎNMATRICULAREA STUDENȚILOR ADMIȘI

 

4.19. După afişarea listelor cu candidaţii declaraţi admiși pe locurile bugetate şi pe cele cu taxă (IF), aceştia vor depune, conform calendarului, Diploma de bacalaureat şi Diploma de Licenţă/Inginer în original, pentru candidații admiși la buget și copie pentru candidații admiși la taxă.

Cu acest prilej, candidaţii declaraţi admişi vor completa şi semna Contractul de studii cu USAMV Cluj-Napoca.

 

4.20. Candidaţii declaraţi admişi, care nu depun cererea de înscriere şi nu semnează Contractul de Studii în termenul de 7 zile înainte de începerea anului universitar pierd locul câştigat prin concurs.

 

4.21. Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii înscrişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de şcolarizare și care au achitat minim 25% din taxă ca și garanţie de confirmare a locului.

 

4.22. Candidaţii admişi la învăţământul cu taxă care au semnat Contractul de Studii, în cazul retragerii nu vor beneficia de restituirea garanţiei de confirmare a locului, iar în cazul glisării la buget, garanţia de confirmare se restituie.

 

4.23. Locurile bugetate rămase la concursul de admitere în sesiunea din vară în urma glisării, vor fi scoase la concurs în sesiunea din luna septembrie.

 

4.24. Dacă, după încheierea ultimei sesiuni de admitere, există cazuri de retragere a unor candidaţi declaraţi admişi pe locurile bugetate, locurile vacantate vor fi ocupate pe domeniu, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţi admişi pe locurile cu taxă, învăţământ cu frecvenţă, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de universitate. Redistribuirea va fi făcută și se va afişa până la data de 1.10.2018.

 

4.25 (1) În perioada stabilită în prezentul regulament, după soluţionarea contestaţiilor, se face înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi.

(2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită taxa de înmatriculare şi semnează contractul de şcolarizare.

(3) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită taxa de înmatriculare, taxa de garanție şi semnează contractul de şcolarizare.

 

4.26. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului USAMVCN. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.