Condiții de admitere

SECŢIUNEA  1. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

4.1. Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, clasificată de MECTS în prima categorie dintre toate instituțiile de învăţământ superior din tară ca Universitate de Cercetare Avansată şi Educaţie, organizează studii universitare de masterat.

4.2. La admiterea la programele de studii universitare de master pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

4.3. Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar, 2016-2017, prezintă la înscriere diploma de licenţă sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

4.4. Calendarul admiterii la ciclul de master pentru anul universitar 2016-2017, presupune organizarea a două sesiuni, prima sesiune în luna iulie, în perioada  17-29 iulie 2017 și a doua sesiune în luna septembrie în perioada  4-15 septembrie 2017.

4.5.(1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezentul regulament.

 (2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură notarială.

 4.6. Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens.

 4.7. DOSARUL DE CONCURS (tip plic) pe care candidaţii îl vor depune la ghişeul de înscriere a candidaţilor va conţine următoarele documente:

 • fişa de înscriere;
 • diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta)original şi copie;
 • foaie matricolă/supliment la diplomă;
 • certificat de naştere, original şi copie;
 • două fotografii ¾ cm;
 • certificat de competenţă lingvistică pentru programele de studii de master în limba engleză;
 • acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie; acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic)
 • copie după cartea de identitate (buletin de identitate) ;
 • eseu elaborat de candidat, conform cerinţelor afişate pe siteul universităţii in plic inchis semnat de candidat la masterele de Agribusiness şi Economia agroalimentară;

4.8. Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru specializările din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă un candidat nu doreşte o anume specializare, nu trece specializarea respectivă pe fişa de înscriere.

SECŢIUNEA a 2-a. VERIFICAREA ŞI NOTAREA PROBELOR  DE CONCURS

4.9. Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediei generale obţinute.

4.10. În cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea mediilor.

4.11. Calcularea mediei generale (MG) se face după următoarea formulă: MG=(MLIC+MTG/I)/2

unde:

MLIC – este media examenului de licenţă (diplomă);

MTG/I – este media testului grilă, interviului sau eseului

4.12. Pentru masterele în limbi străine, se va susţine în ultima zi a calendarului o probă de competenţă lingvistică eliminatorie, notată cu admis/respins. Testul grilă sau interviul se susţin în limba de desfăşurare a masterului.

 4.13. Toate mediile se calculează aritmetic, cu două zecimale, fără rotunjire. Media minimă de admitere este 5 (cinci).

4.14. În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere.

4.15. La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, pentru departajarea ultimului loc planificat se vor aplica următoarele criterii:

 • media testului grila, interviului, eseului
 • media examenului de licenţă
 • media anilor de studii

4.16. În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere.

SECŢIUNEA a 3-a. REZULTATELE CONCURSULUI

4.17. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de Admitere a universităţii se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare, inclusiv pe site-ul universităţii.         

4.18. (1)Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:

 1. liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
 2. liste definitive – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

 1. lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 2. lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 3. lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

SECŢIUNEA a 4-a. ÎNMATRICULAREA STUDENȚILOR ADMIȘI

4.19. După afişarea listelor cu candidaţii declaraţi reuşiţi pe locurile bugetate şi pe cele cu taxă (IF), aceştia vor depune, conform calendarului, Cererea tip de înscriere la Facultate şi Diploma de bacalaureat în original. Cu acest prilej, candidaţii declaraţi admişi vor completa şi semna Contractul de şcolarizare cu conducerea USAMV.

4.20. Candidaţii declaraţi admişi, care nu depun cererea de înscriere şi nu semnează Contractul de  Studii în termenul de 7 zile inainte de inceperea anului universitar pierd locul câştigat prin concurs.

4.21. Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii înscrişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de şcolarizare şi care au achitat minim 25% din taxă  ca  şi  garanţie  de confirmare a locului.

4.22. Candidaţii admişi la învăţământul cu taxă care au semnat Contractul de Studii, în cazul retragerii  nu vor beneficia de restituirea garanţiei de confirmare a locului in cuantum de 25% din taxa de scolarizare.  In cazul glisării la buget, garanţia de confirmare se restituie.

4.23. Locurile bugetate rămase la concursul  de admitere  în sesiunea din vară în urma glisării,  vor fi scoase la concurs în sesiunea din luna septembrie.

4.24. Dacă după încheierea ultimei sesiuni de admitere, există cazuri de retragere a unor candidaţi declaraţi admişi pe locurile bugetate, locurile vacantate vor fi ocupate pe domeniu, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţi admişi pe locurile cu taxă, învăţământ cu frecvenţă, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de universitate.  Redistribuirea va fi făcută şi se va afişa până la data de 1.10.2017.

4.25 (1) În perioada stabilită în prezentul regulament, după soluţionarea contestaţiilor, se face înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi.

 (2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul taxei de înmatriculare şi semnează contractul de şcolarizare.

 (3) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită taxa de înmatriculare, minimum 25 % din taxa de şcolarizare şi semnează contractul de şcolarizare.

4.26. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului USAMVCN. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.