ADMITERE CETĂŢENI UE 2020-2021

Cetăţeni din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană

              Selecţia candidaţilor USAMVCN, la studiile universitare de licenţă (pe domenii şi programe de studii) pentru anul universitar 2020-2021, se face prin concurs de admitere, după media obţinută la examenul de bacalaureat, cu excepţia Facultăţii de Medicină Veterinară care are probe specifice de concurs.

Facultatea de Medicină Veterinară are probe specifice de concurs, după cum urmează:

Medicină Veterinară – linia de studiu în limba română:

 • Media de bacalaureat – 60%;
 • Probă teoretică (Biologie clasa XI, test grilă) – 20%;
 • Probă teoretică (Chimie clasa X, test grilă) – 20%;

Medicină Veterinară – linii de studiu în limba engleză și franceză:

 • Media de bacalaureat sau echivalent – 90%;
 • Voluntariat în domeniul creşterii şi protecţiei animalelor (atestate şi/sau recomandări) – 10%.

Înscrierea candidaţilor

Dosarele de înscriere se depun (sau se trimit prin poştă/curier), în 2 exemplare (un exemplar CNRED, un exemplar Universitate) la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca: Calea Mănăștur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, în atenția Secretarului Facultății de Medicină Veterinară.

Perioada de depunere a dosarelor 04.05 – 16.07.2020 ora 1400

Atenţie – Dosarele care nu conțin documente specificate în lista de mai jos, respectiv dacă formularul de cerere nu este completat la toate rubricile, vor fi respinse.

Documente necesare pentru dosarul CNRED:

1. Cerere (Anexa 1)

2. Diploma/Certificatul de studii liceale

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană;
 • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine;
  • În cazul în care nu s-a eliberat diploma  de bacalaurat, se va solicita liceului o adeverinţă din care să rezulte faptul că, candidatul a susţinut şi promovat examenul de bacalaureat şi nota/media obţinută.

3. Situația școlară pentru ultimii 2 ani de studii, din care să rezulte disciplinele studiate și calificativele obținute:

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

4. Alte documente, dacă este cazul:

* Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; Adeverinţă eliberată de Verket för högskoleservice din Sweden ; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. – copie şi traducere legalizată, cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză, spaniolă şi italiană

5. Documente personale de identificare, în copie:

 • paşaport / actul de identitate;
 • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi).

6. Taxa de evaluare de 100 RON – copie.

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei și Cercetării

Cod de identificare fiscală: 13729380

Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB

Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX

Cod SWIFT: TREZROBU

Cod BIC: TREZ

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei și Cercetării

Cod de identificare fiscală: 13729380

Banca: Banca Comercială Română – BCR, sucursala Sala Palatului

Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077

Cod SWIFT: RNCBROBU

Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu – euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele facultăţii

Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării:

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

 • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;
 • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

Documente necesare pentru Universitate:

1. Cerere (Anexa 2)

2. Diploma/Certificatul de studii liceale:

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană ;
 • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine ;
  • În cazul în care nu s-a eliberat diploma  de bacalaurat, se va solicita liceului o adeverinţă din care să rezulte faptul că, candidatul a susţinut şi promovat examenul de bacalaureat şi nota/media obţinută.

3. Foaia matricolă liceu din care să rezulte disciplinele studiate și calificativele obținute:

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană;
 • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine.

4. Alte documente, dacă este cazul:

* Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; Adeverinţă eliberată de Verket för högskoleservice din Sweden; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. – copie şi traducere legalizată, cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză, spaniolă şi italiană.

5. Certificarea competențelor lingvistice Limba Română se va face prin prezentarea unui Certificat de competență lingvistică eliberat de o instituție abilitată sau prin susținerea unui examen de verificare a competențelor lingvistice în cadrul USAMV CN, înainte de depunerea dosarului de concurs.

Certificate de competenţă lingvistică Engleză/Franceză – Nivel minim B2, eliberate de instituţiile abilitate.

Excepţie –  persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba în care se efectuează cursurile și care dovedesc, cu documente școlare, că au urmat cursurile în acea limbă.

6. Pentru Facultatea de Medicină Veterinară – liniile de studiu în limba engleză şi franceză

 • Certificate/adeverinţe/recomadări de voluntariat în domeniul creşterii şi protecţiei animalelor.

7. Documente personale de identificare, în copie:

 • certificat de naştere- copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană şi traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine;
 • paşaport / actul de identitate;
 • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi);
 • 3 poze – format paşaport.

8. Certificat Medical – original

 • Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

9. Taxa de evaluare – 150 euro

Taxa se poate achita în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos :

Banca: BCR Cluj-Napoca

Adresa băncii: G. Bariţiu Nr. 10-12, Cluj – Napoca, România

Beneficiar: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Calea Mănăştur nr. 3-5, Cluj – Napoca, România

Cod IBAN: RO90RNCB0106026604840005 EURO
SWIFT : RNCBROBU
Cod fiscal: 4288381

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele candidatului și facultatea la care aplica.

Taxa de şcolarizare pentru Medicină Veterinară în limba Engleză şi Franceză – 6000 Euro/an

Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

 • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;
 • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

Persoane responsabile cu admiterea cetăţenilor străini :

Secretar Diana Pop decanatmv@usamvcluj.ro

Secretar Antonia Cucu antonia.cucu@usamvcluj.ro

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Calea Mănăstur nr.3-5,400372,Cluj-Napoca, România

Tel: + 40 264 596384 / 192

Fax: + 40 264 593 792