ADMITERE CETĂŢENI NON-UE

ÎNSCRIEREA  CANDIDAŢILOR CETĂŢENI DIN STATE TERŢE UE LA STUDIILE UNIVERSITARE (LICENŢĂ, MASTER,DOCTORAT) USAMVCN PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021  

Înscrierea candidaţilor

Dosarele de înscriere se depun (sau se trimit prin poştă/curier), în 2 exemplare, la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca: Calea Mănăștur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, în atenția Secretariatului Facultății de Medicină Veterinară.

Perioada de depunere a dosarelor 04.05 – 16.07.2020 ora 14

Atenţie – Dosarele care nu conțin documente specificate în lista de mai jos, respectiv dacă formularul de cerere nu este completat la toate rubricile, vor fi respinse.

Pentru studiile universitare de licenţă, Facultatea de Medicină Veterinară are probe specifice de concurs, după cum urmează:

Medicină Veterinară – linii de studiu în limba engleză și franceză

 1. Media de bacalaureat sau echivalent – 90%
 2. Voluntariat în domeniul creşterii şi protecţiei animalelor (atestate / recomandări) – 10%

 Înscrierea la studii universitare (licență, masterat, doctorat)

Anul pregătitor

Cetățenii străini din state terțe UE sunt înscriși la studii universitare în limba română după absolvirea anului pregătitor, în cadrul căruia își însușesc cunoștințele necesare de limbă, precum și cunoștințele specifice, în corelare cu profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, chimie, desen tehnic etc.).

Durata cursului pregătitor pentru studii   universitare de licență este de 1 an școlar/academic, iar pentru studii universitare de masterat, doctorat este de cel puțin 6 luni.

Categoriile de persoane exceptate de la obligația de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română

Persoanele care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați într-o unitate școlară din sistemul național din România.

Cei care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, promovează testul de limba română, în urma  examinării de către o comisie de specialitate formată din cadre didactice având cel puțin funcția didactică de lector. Examinarea poate fi făcută în cadrul altei instituții de învățământ superior acreditate care desfășoară o specializare/program de studii de limba și literatura română autorizat provizoriu sau acreditat. În urma acestei examinări se va elibera un Certificat de competență lingvistică.

 Studii în limbi străine

La programele de studii în care procesul didactic se desfășoară în limbi străine, admiterea este condiționată de prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică, nivel minim B2. Excepţie : persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba în care se efectuează cursurile și care dovedesc, cu documente școlare, că au urmat cursurile în acea limbă.

Dosarul de candidatură (se depune în două exemplare)

 • Cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare la studiu (Anexa 1 state terţe UE);
 • Actul de studii – copie și traducere legalizată – care califică persoana în cauză pentru forma respectivă de învățământ (diploma de bacalaureat, diploma de licență, diploma de master  sau echivalentul acestora);
  • În cazul în care nu s-a eliberat diploma  de bacalaurat/licenţă/master, se va solicita liceului/universităţii o adeverinţă din care să rezulte faptul ca, candidatul a susţinut şi promovat examenul de bacalaureat/licenţă/disertaţie şi nota/media obţinută.
 • Foile matricole – copii și traduceri legalizate – aferente studiilor efectuate și programa analitică, în cazul candidaților care solicită recunoașterea unor perioade de studii;
 • Diploma de absolvire a anului pregătitor sau Certificatul de competență lingvistică, după caz;
 • Certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;
 • Copie după pașaport;
 • Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

Pentru programul de studii licenţă Medicină Veterinară – liniile de studiu în limba engleză şi franceză

 • Certificate/adeverinţe/recomadări de voluntariat în domeniul creşterii şi protecţiei animalelor

Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente;

3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

 • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;

Procedura de aplicație

Candidații transmit dosarele direct la instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate provizoriu pentru care optează. Instituțiile de învățământ superior evaluează  dosarele conform reglementărilor în vigoare și comunică Ministerul Educaţiei şi Cercetării – lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Ministerul Educaţiei şi Cercetării transmite scrisorile de acceptare la studii instituției de învățământ superior și, după caz, misiunilor diplomatice. 

Taxa de inscriere – 150 EURO

Taxa se poate achita în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos :

Banca: BCR Cluj-Napoca

Adresa băncii: G. Bariţiu Nr. 10-12, Cluj – Napoca, România

Beneficiar: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Calea Mănăştur nr. 3-5, Cluj – Napoca, România

Cod IBAN: RO90RNCB0106026604840005 EURO
SWIFT : RNCBROBU
Cod fiscal: 4288381

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele candidatului și facultatea la care aplică.

Taxe de școlarizare

Domeniul de învăţământ Ciclul de studii licenţă, master (EURO/an) Ciclul de studii doctorat EURO/lună)
Tehnic, agronomic, ştiinţe 3000 400
Medicină veterinară în  limba română 5000 450
Medicină veterinară în limba engleză/franceză 6000 450

Obs. Cererea de obținere a vizei este un demers strict personal, iar universitatea nu este în măsură să intervină în acest proces. În cazul în care solicitarea de viză include unele documente emise de către universitate, candidatul trebuie să solicite în mod specific acele documente.

Persoane responsabile cu admiterea cetăţenilor străini :

Secretar Diana Pop decanatmv@usamvcluj.ro

Secretar Antonia Cucu antonia.cucu@usamvcluj.ro

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Calea Mănăstur nr.3-5,400372,Cluj-Napoca, România

Tel: + 40 264 596384 / 192

Fax: + 40 264 593 792