Acte necesare

DOSARUL DE CONCURS (tip plic) pe care candidaţii îl vor depune la ghişeul de înscriere a candidaţilor va conţine următoarele documente:

  • fişa de înscriere;
  • diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), în original şi copie;
  • foaie matricolă/supliment la diplomă;
  • certificat de naştere, original şi copie;
  • două fotografii ¾ cm;
  • certificat de competenţă lingvistică nivel A2-2 pentru programele de studii de master în limba română;
  • certificat de competenţă lingvistică nivel B2-2 eliberat de un organism certificat și recunoscut internațional pentru programele de studii de master în limbi străine;
  • acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic;
  • cartea de identitate original și copie;
  • eseu elaborat de candidat, conform cerinţelor afişate pe site-ul universităţii în plic închis semnat de candidat pentru masterele de Agribusiness şi Economia agroalimentară.