Acte necesare

DOSARUL DE CONCURS (tip plic) pe care candidaţii îl vor depune la ghişeul de înscriere a candidaţilor va conţine următoarele documente:

  • fişa de înscriere;
  • diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta)original şi copie;
  • foaie matricolă/supliment la diplomă;
  • certificat de naştere, original şi copie;
  • două fotografii ¾ cm;
  • certificat de competenţă lingvistică pentru programele de studii de master în limba engleză;
  • acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie; acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic)
  • copie după cartea de identitate (buletin de identitate) ;
  • eseu elaborat de candidat, conform cerinţelor afişate pe siteul universităţii in plic inchis semnat de candidat la masterele de Agribusiness şi Economia agroalimentară;