Acte necesare

Dosarul de concurs de admitere la doctorat va conţine următoarele documente:

  • fişa de înscriere;
  • original și copie după diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), şi diploma de master (dacă este cazul); diploma de master este obligatorie pentru absolvenţii ciclului de licenţă în sistem Bologna, diploma de licență pentru absolvenții MV.
  • original și copie după foaia matricolă/supliment la diploma de la licenţa și master sau echivalent pentru absolvenţii din străinătate;
  • original și copie certificat de naştere;
  • original și copie după certificatul de căsătorie (dacă prin căsătorie s-a schimbat numele);
  • curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice publicate;
  • certificat de competenţă lingvistică nivel A2-2 cu excepţia candidaţilor a căror limbă maternă este engleză, franceză sau germană;
  • declaraţie pe proprie răspundere ca nu a avut abateri disciplinare pe parcursul anilor de studiu care au fost sancţionate de Comisia de Etică a universităţii absolvite ;
  • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
  • dosar plic;