Studenți din țări UE

Conform Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea HG 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior, dorim sa facem cunoscut urmatoarele:

 • În perioada 12-14 septembrie 2016 vor fi scoase la concurs un număr de 15 locuri la Facultatea de Medicină Veterinară, specializarea Medicină Veterinară în limba engleză .
 • Rezultatele concursului de admitere vor fi validate  în momentul publicării în Monitorul Oficial al României a Hotărârii de Guvern mai sus menţionate.

According to the Government Decision Project for amending and supplementing Government Decision (HG )376/2016 on approval of the list of domains and specializations / study programs and structure of higher education institutions, we would like to bring into your attention the following:

 • During 12 to 14 September 2016 will be open to competition a total of 15 places at the Faculty of Veterinary Medicine, Veterinary Medicine specialization in English.
 • The results of the admission will be validated only when the Government Decision above mentioned will be published in the Official Journal (Monitorul Oficial) of Romania .

Recunoaşterea studiilor cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, statelor din Spaţiul Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pentru înscrierea la studii superioare în România  

Recunoaşterea studiilor în vederea admiterii la studii universitare de licenţă

Pentru participarea la examenul de admitere candidatul trebuie să pregătească două seturi de documente, un set de documente pentru CNRED și unul pentru Universitate.

Depunerea actelor

Dosarele candidaţilor care solicită înscrierea la specializarea  Medicină Veterinară se depun la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pe adresa: Calea Mănăştur, 3-5; in atenţia Decanatului de Medicina Veterinara!

Dosarele se trimit prin posta sau se depun la universitate (dosarele nu se trimit prin intermediul e-mail-ului)  în perioada: 01.06.2016 – 18.07.2016.

Evaluarea dosarelor 

Nu se soluţionează dosarele care nu conţin:

 • toate documentele specificate în lista publicată;
 • să fie completate toate rubricile din formularul tipizat.

Acte necesare pentru CNRED

 • Cerere pentru recunoaşterea studiilor în vederea admiterii la studii universitare de licenţă( Application for recognition of studies for enrolment to undergraduate studies / Demande de reconnaissance requise pour l’admission aux études universitaires de licence). http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta_2016.pdf
 •  Diplomă de bacalaureat – copie legalizată (nu se accepta copii după copiile legalizate); În cazul în care nu s-a eliberat diploma de bacalaureat, se solicită Liceului la care s-a susţinut examenul de Bacalaureat o adeverinţa din care sa reiasă faptul că elevul a susţinut şi promovat examenul şi cu ce nota!
 • foile matricole pentru toţi anii de liceu (clasele 9/10 – 12/13) – copii;
 • Documentul personal de identificare – copie:
  • paşaport – copie după paginile 1, 2, 3, 4 sau
  • alt act de identitate care să dovedească calitatea de cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană;
 • Dovada plăţii sumei de 50 RON pentru evaluarea dosarului: pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii;

Taxa se poate achita la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9-15) sau prin Ordin de plată/Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Cod Fiscal: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

IMPORTANT !!!!

Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!

Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.

Diplomele originale emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către

 • Ministerul Învăţământului, Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara emitentă şi Ministerul Afacerilor Externe din România sau
 • Ministerul Învăţământului din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România.
 • Adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia, “Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto” din Spania şi adeverinţa pentru examenele naţionale pentru liceu general (Panellinies Exetaseis) din Grecia vor fi vizate cu Apostila de la Haga.

Pentru documentele redactate în alte limbi decât limbile engleză şi franceză se vor prezenta traduceri legalizate în limba română, în original.
Traducerile efectuate în Grecia vor fi legalizate de Ministerul Afacerilor Externe din Grecia.

Răspunsurile privind recunoaşterea studiilor

Atestatul/adeverinţa de recunoaştere a studiilor preuniversitare se eliberează la sediul CNRED delegatului universităţii. Diploma originală va fi verificată, obligatoriu, la eliberarea atestatului de echivalare.

Acte necesare pentru Universitate 

 • Cerere pentru recunoaşterea studiilor în vederea admiterii la studii universitare de licenţă( Application for recognition of studies for enrolment to undergraduate studies / Demande de reconnaissance requise pour l’admission aux études universitaires de licence http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta_2016.pdf
 • Certificat de competenţă lingvistică pentru limba în care doreşte să studieze – B1
 • Copie legalizată după diploma de BAC sau echivalentul diplomei
 • Copii simple ale Foilor matricole pentru toţi anii de liceu
 • Copie paşaport
 • Copie legalizată după certificatul de naştere
 • Certificate medical care să ateste faptul ca respectivul candidat nu suferă de boli contagioase şi este apt pentru profilul la care candidează
 • Patru poze tip paşaport
 • Pentru admiterea la Facultatea de Medicină Veterinară – linii de studiu engleză și franceză candidaţii trebuie să pregătească şi următoarele:
  • Motivaţia alegerii profesiei şi FMV CN (eseu) – 10%
  • Voluntariat în folosul comunităţii şi/sau al protecţiei animalelor (adeverinţe) – 5%,
  • Media de la Bacalaureat 85%
 • Dovada plăţii a 30 de euro pentru procesarea dosarului la universitare in contul BCR

Bank: BCR CLUJ-NAPOCA

Bank address:  G. BARITIU NR. 10-12
Cluj – Napoca, Romania
Beneficiary: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara  Cluj-Napoca
Calea Manastur nr. 3-5, CLUJ
Bank account:  IBAN:  RO90RNCB0106026604840005
EURO
SWIFT: RNCBROBU
Fiscal code :  4288381

Recunoaşterea studiilor în vederea admiterii la studii universitare de master/doctorat

 Acte necesare

 • Cerere pentru recunoașterea studiilor în vederea admiterii la studii universitare de masterat/doctorat ( Application for recognition of studies for enrolment to master/PhD studies / Demande de reconnaissance requise pour l’admission aux master/études de doctorat) http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-master-doctorat_2015.pdf
 • Diploma de studii superioare – în copie simplă și traducerea legalizată;
 • Documentul personal de identificare, în copie simplă:
  • paşaport – copie după paginile 1, 2, 3, 4 sau
  • alt act de identitate;
 • Copie simplă după dovada plăţii sumei de 50 RON pentru evaluarea dosarului:  pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii;
 • Formularul “Authorization for verification” completat: http://cnred.edu.ro/pdf/Authorization_for_verification.pdf

Taxa se poate achita la caseria CNRED (program de luni până joi, între orele 9-15) sau prin Ordin de plată/Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice
Cod Fiscal: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

IMPORTANT!!!

Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!

Documentele redactate în alte limbi decât limbile engleză şi franceză vor fi traduse în limba română sau în limba engleză.

Diplomele din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.

Diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă.

Depunerea actelor

Dosarul plic astfel întocmit se poate depune la instituţia de învăţământ superior din România unde se solicită înscrierea sau la

Registratura Ministerului Educaţiei Naţionale

Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti

Evaluarea dosarelor

Până la momentul completării nu se soluţionează dosarele care nu îndeplinesc următoarele condiţii:

 • să conţină toate documentele specificate în lista publicată;
 • să fie completate toate rubricile din formularul tipizat.

Dosarele se verifică numai de către inspectorii CNRED la momentul procesării.

Răspunsurile privind recunoaşterea studiilor

 Răspunsurile privind recunoaşterea studiilor se vor comunica în scris universităţilor de către CNRED.

Informaţii suplimentare

E-mail: adrian.iordache@medu.edu.ro
Telefon: 021 405 62 44
Fax: 021 313 10 13

Informaţii prin telefon: de luni până joi, între orele 09:00-12:00.

Pentru mai multe informaţii va rugam sa contactaţi:

Decanat Facultatea de Medicină Veterinară
Diana Pop
Universitatea de ştiinţe Agricole si Medicina Veterinara din Cluj Napoca
400 372 Calea Mănăştur 1-3
Cluj-Napoca
România

Tel: + 40 264 599 346
Fax: + 40 264 599 346 / + 40 264 593 792
Email: decanatmv@usamvcluj.ro