Condiții de admitere

La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale si Cercetarii Stiințifice ca fiind cel puţin studii universitare de master.

Candidaţii care au promovat examenul de disertaţie (licenţă MV) în sesiunile corespunzătoare anului şcolar/universitar 2015-2016 prezintă la înscriere diploma de master (licenţă MV) sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

Concursul de admitere se desfăşoară, conform Codului studiilor universitare de doctorat aprobat de MENCS prin Hotărâre de Guvern.

Locurile disponibile la USAMV CN pentru studenții doctoranzi, sunt propuse spre ocupare de către conducătorii de doctorat din cadrul Şcolii doctorale.

Selecţia candidaţilor la doctorat pentru fiecare poziţie vacantă este realizată de către conducătorul de doctorat. Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt stabilite de către conducătorul de doctorat prin consultare cu Școala Doctorală.

Pentru studiile doctorale procedura de admitere prevede obligativitatea obţinerii de către candidat, în prealabil a diplomei de master sau  echivalentei acesteia în ţară sau străinătate (minim 300 credite).

Admiterea candidaţilor la doctorat se face prin concurs, numai pentru forma cu frecvenţă, pe domenii de doctorat, organizat de I.O.S.U.D., de regulă, înainte de începerea anului universitar.

În principiu, înscrierea, concursul şi admiterea candidaţilor la învăţământul din ciclul de doctorat se vor desfăşura într-o singură sesiune, în perioada 5-22 septembrie 2016.

5.5. Pentru studiile doctorale condițiile minime de înscriere la concurs sunt următoarele:

  • un minimum de 300 credite acumulate prin studii universitare, de licenţă (forma lungă anterioară procesului Bologna), licență şi master integrat (medicină veterinară) sau licență şi master ca cicluri separate.
  • media generală minimă 8,00 la licenţă (media aritmetică a anilor de studii şi a examenului de licenţă) şi media generală minimă de 9,00 la master (media aritmetică a anilor de master şi a examenului de disertaţie)
  • candidatul să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere ca nu a avut abateri disciplinare pe parcursul anilor de studiu care au fost sancţionate de Comisia de Etică a universităţii
  • atestat de competenţă lingvistică în cel puțin o limbă străină de circulație;

Criteriile de admitere sunt următoarele:

  • 1/2 media de absolvire a studiilor de licenţă sau licență şi master;
  • 1/2 nota obţinută la un interviu privind experienţa în cercetare, motivația de angajare în studiile doctorale, design-ul unui proiect de cercetare şi testarea cunoştinţelor în domeniul doctoratului;

Înscrierea la concursul de admitere la studii universitate de doctorat într-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau masterat. Cunoştinţele specifice domeniului de studii doctorale se verifică, pe baza bibliografiei, prin concursul de admitere.

Candidaţii la concurs trebuie să fi avut pe parcursul studiilor universitare de licenţă şi masterat rezultate profesionale bune şi foarte bune.

Nu se acceptă înscrierea şi efectuarea doctoratului între soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.