Acte necesare

DOSARUL DE CONCURS de admitere la doctorat va conţine următoarele documente:

  • Fişa de înscriere;
  • copii legalizate după diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), şi diploma de master (dacă este cazul); diploma de master este obligatorie pentru absolvenţii ciclului de licenţă în sistem Bologna, diploma de licență pentru absolvenții MV.
  • copii după foaia matricolă/supliment la diploma de la licenţa şi master;
  • certificat de naştere, în copie legalizată;
  • copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă prin căsătorie s-a schimbat numele);
  • curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice publicate;
  • certificat de competenţă lingvistică;
  • declaraţie pe proprie răspundere ca nu a avut abateri disciplinare pe parcursul anilor de studiu care au fost sancţionate de Comisia de Etică a universităţii
  • chitanţa de  achitare a taxei de înscriere.
  • dosar plic