Condiții de admitere

La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Științifice ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar  2014-2016, prezintă la înscriere diploma de licenţă sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

Calendarul admiterii la ciclul de master pentru anul universitar 2016-2017 presupune organizarea a două sesiuni, prima sesiune în luna iulie, în perioada  18-30 iulie 2016 și a doua sesiune în luna septembrie 2016,  în perioada  5-16 septembrie 2016.

Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru specializările din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă un candidat nu doreşte o anume specializare, nu trece specializarea respectivă pe fişa de înscriere.

Admiterea candidaţilor din cadrul domeniilor şi programelor  de studii universitare de master, pentru  locurile scoase la concurs, se face pe baza principiului general opţiunea bate media”.

În cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea mediilor.

Calcularea mediei generale (MG) se face după următoarea formulă:

MG=(MLIC+MTG/I)/2
unde:
MLIC – este media examenului de licenţă (diplomă);
MTG/I – este media testului grilă sau interviului;

Pentru masterele în limbi străine, se va susţine în ultima zi a calendarului o probă de competenţă lingvistică eliminatorie, notată cu admis/respins. Testul grilă sau interviul se susţin în limba de desfăşurare a masterului.

Toate mediile se calculează aritmetic, cu două zecimale, fără rotunjire. Media minimă de admitere este 5 (cinci).

În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere.

La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, pentru ocuparea ultimului loc planificat se vor aplica următoarele criterii de departajare:

  1. media testului grila sau interviului;
  2. media examenului de licenţă;

În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere.

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de Admitere a universităţii se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare, inclusiv pe site-ul universităţii.

După afişarea listelor cu candidaţii declaraţi reuşiţi pe locurile bugetate şi pe cele cu taxă (IF), aceştia vor depune, conform calendarului, Cererea tip de înscriere la Facultate şi Diploma de bacalaureat în original. Cu acest prilej, candidaţii declaraţi admişi vor completa şi semna Contractul de studii cu conducerea USAMV.

Candidaţii declaraţi admişi, care nu depun cererea de înscriere şi nu semnează Contractul de studii în termenul stabilit de comisia de admitere, pierd locul câştigat prin concurs.

Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii înscrişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de studii şi au achitat taxa de şcolarizare în prima săptămână după afişarea rezultatelor.

Candidaţii admişi la învăţământul cu taxă care au semnat contractul de studii, în cazul retragerii sau glisării nu vor beneficia de restituirea taxei.

Locurile bugetate rămase la concursul  de admitere  în sesiunea din vară în urma glisării,  vor fi scoase la concurs în sesiunea din luna septembrie.

Dacă, după încheierea ultimei sesiuni de admitere, există cazuri de retragere a unor candidaţi declaraţi admişi pe locurile bugetate, locurile vacantate vor fi ocupate pe domeniu, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţi admişi pe locurile cu taxă, învăţământ cu frecvenţă, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de universitate.  Redistribuirea va fi făcută şi se va afişa până la data de 1.10.2016.