Acte necesare

DOSARUL DE CONCURS (tip plic) pe care candidaţii îl vor depune la ghişeul de înscriere a candidaţilor va conţine următoarele documente:

  • fişa de înscriere;
  • copie după buletinul/cartea de identitate
  • diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), în original sau copii legalizate;
  • foaie matricolă/supliment la diplomă;
  • certificat de naştere, în copie legalizată;
  • două fotografii ¾ cm.
  • certificat de competenţă lingvistică pentru programele de studii de master în limba engleză;
  • acte doveditoare a situaţiei lor particulare (copie legalizată după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie; acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic).